Chương trình Điều tra thống kê quốc gia được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 43/2016/QĐ-TTg ngày 17/10/2016, Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản tiến hành theo chu kỳ 10 năm một lần. Giữa hai lần Tổng điều tra có cuộc điều tra giữa kỳ thu thập, tổng hợp một số chỉ tiêu chủ yếu về nông thôn, nông nghiệp. Cuộc điều tra giữa kỳ lần này được tiến hành vào thời điểm 01/7/2020 theo Quyết định số 1695/QĐ-TCTK ngày 31/12/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê (sau đây gọi là Điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ năm 2020).

Đây là cuộc điều tra quy mô lớn, triển khai trên phạm vi toàn quốc, thu thập thông tin của 8.297 xã, 20.611 trang trại, 1,6 triệu hộ mẫu (10% hộ có hoạt động nông, lâm nghiệp và thủy sản) với mục đích: (1) Thu thập thông tin tổng hợp, biên soạn các chỉ tiêu về nông thôn, nông nghiệp trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia; (2) Cung cấp thêm thông tin thống kê phục vụ việc đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển nông thôn, nông nghiệp giai đoạn 2016 -2020; xây dựng Kế hoạch giai đoạn 2021 – 2025; (3) Cập nhật cơ sở dữ liệu thống kê về nông thôn, nông nghiệp và xây dựng dàn mẫu cho một số cuộc điều tra mẫu trong lĩnh vực nông thôn, nông nghiệp. Để bổ sung thông tin giám sát, đánh giá các mục tiêu phát triển bền vững, Điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ năm 2020 thực hiện điều tra mẫu chuyên sâu 0,3% hộ có hoạt động nông, lâm nghiệp và thủy sản nhằm tính toán SDG 2.4.1 (Tỷ lệ đất sản xuất nông nghiệp hiệu quả và bền vững).

Cùng với việc huy động đội ngũ đông đảo điều tra viên, giám sát viên và công chức từ Trung ương đến địa phương của ngành Thống kê, cuộc Điều tra còn ứng dụng triệt để công nghệ thông tin trong tất cả các công đoạn từ chuẩn bị điều tra, lập bảng kê các đơn vị điều tra; đến thu thập, kiểm tra, nghiệm thu, xử lý, tổng hợp thông tin và công bố, phổ biến kết quả điều tra. Trong khâu thu thập thông tin, đã áp dụng hai hình thức: (1) Sử dụng Phiếu điều tra điện tử trên thiết bị di động (CAPI) để thu thập thông tin về hộ có hoạt động sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản; (2) Sử dụng Phiếu điều tra trực tuyến trên trang thông tin điện tử điều hành tác nghiệp của cuộc Điều tra để thu thập thông tin về trang trại và UBND xã. Ngoài ra, kết quả cuộc Điều tra còn cập nhật tình hình sản xuất kinh doanh của các hợp tác xã và doanh nghiệp nông, lâm nghiệp và thủy sản trên địa bàn nông thôn được lồng ghép trong Điều tra doanh nghiệp 2020 do Tổng cục Thống kê chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành địa phương thực hiện.

Cuộc Điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ năm 2020 đã hoàn thành, đạt được mục đích, yêu cầu và nội dung đề ra. Để đáp ứng nhu cầu của các cơ quan, tổ chức, cá nhân, Tổng cục Thống kê công bố Kết quả điều tra với hai phần chính:
Phần I: Tổng quan tình hình kinh tế – xã hội nông thôn và sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản qua kết quả Điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ năm 2020;
Phần II: Một số chỉ tiêu chủ yếu tổng hợp kết quả Điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ năm 2020.
Hy vọng cuộc Điều tra sẽ cung cấp thêm thông tin đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành, nghiên cứu và triển khai của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế.

TỔNG CỤC THỐNG KÊ