Tổng cục Thống kê biên soạn cuốn sách “Thông tin Thống kê giới tại Việt Nam 2020”. Trong đó trình bày các bảng phân tích số liệu thống kê, đồ thị và số liệu thống kê giới trong năm 2017-2020 theo các chủ đề: Dân số, gia đình, giáo dục, y tế, lao động việc làm và lãnh đạo, quản lý. Các thông tin thống kê trong cuốn sách được thu thập và tổng hợp từ các nguồn: Hệ thống báo cáo thống kê của các cơ quan quản lý nhà nƣớc, các cuộc điều tra quốc gia do Tổng cục Thống kê thực hiện.

Tổng cục Thống kê hy vọng cuốn sách này sẽ cung cấp thông tin thống kê hữu ích, giúp người đọc thấy được thực trạng về mối quan hệ giới, những bất bình đẳng giới đang tồn tại trong xã hội và hỗ trợ việc phân tích và dự báo tác động của luật pháp, chính sách, chương trình đối với các nhóm phụ nữ và nam giới, đảm bảo họ được tiếp cận, tham gia và thụ hưởng bình đẳng từ thành quả của quá trình phát triển đất nước. Chúng tôi mong rằng cuốn sách này sẽ gợi lên những suy nghĩ và hành động cụ thể của người đọc nhằm thúc đẩy bình đẳng giới thực chất ở Việt Nam.