Luật Hợp tác xã đã được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 4 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2013 là cơ sở quan trọng để đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, gắn liền với cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới. Từ đó đến nay, cùng với quá trình đổi mới doanh nghiệp, việc chuyển đổi, cơ cấu lại hợp tác xã đã đạt được những kết quả nhất định. Hợp tác xã nước ta đã góp phần vào quá trình phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc. Tuy nhiên, trên thực tế, việc phát triển hợp tác xã vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế. Vì vậy, việc nhận diện thực trạng và đánh giá đúng sự phát triển hợp tác xã thời gian qua để từ đó đưa ra các chính sách, giải pháp phù hợp nhằm phát triển hợp tác xã trong thời gian tới là rất cần thiết.

Để đáp ứng yêu cầu của các cơ quan quản lý nhà nước, các nhà nghiên cứu trong quản lý, hoạch định chính sách phát triển hợp tác xã và người dùng tin khác, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) chủ trì biên soạn và công bố “Sách trắng hợp tác xã Việt Nam năm 2021”. Nội dung ấn phẩm gồm những thông tin cơ bản đánh giá mức độ phát triển hợp tác xã của cả nước và các địa phương giai đoạn 2016-2019, gồm 3 phần:

Phần I: Bối cảnh và tình hình phát triển hợp tác xã Việt Nam năm 2019 và giai đoạn 2016-2019.

Phần II: Bộ chỉ tiêu đánh giá phát triển hợp tác xã của cả nước giai đoạn 2016-2019.

Phần III: Bộ chỉ tiêu đánh giá phát triển hợp tác xã của các địa phương giai đoạn 2016-2019.

Tổng cục Thống kê mong nhận được ý kiến đóng góp của các cơ quan, các nhà nghiên cứu và người dùng tin trong nước và quốc tế để các ấn phẩm tiếp theo phục vụ tốt hơn nhu cầu sử dụng thông tin. Ý kiến góp ý cho Sách trắng hợp tác xã Việt Nam xin gửi về địa chỉ: Tổng cục Thống kê, số 54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội; Thư điện tử: congnghiepxaydung@gso.gov.vn.

Trân trọng cảm ơn!

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ