Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 0 giờ ngày 01/4/2019 thực hiện theo Quyết định số 772/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ đã được thực hiện thành công. Đây là cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở lần thứ năm ở Việt Nam kể từ khi đất nước thống nhất vào năm 1975. Tổng điều tra dân sốvà nhà ở năm 2019 thu thập thông tin cơ bản về dân số và nhà ở trên toàn bộ lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phục vụ hoạch định các chính sách phát triển kinh tế – xã hội của đất nước và giám sát các Mục tiêu phát triển bền vững mà Chính phủ Việt Nam đã cam kết thực hiện.

Ngay sau khi hoàn thành công tác xử lý, tổng hợp kết quả Tổng điều tra, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương đã công bố ba ấn phẩm: (1) “Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 0 giờ ngày 01/4/2019: Tổ chức thực hiện và kết quả sơ bộ” tại Hội nghị công bố kết quả sơ bộ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 vào ngày 11/7/2019; (2) “Kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 0 giờ ngày 01/4/2019” và (3) Sách bỏ túi “Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 0 giờ ngày 01/4/2019: Một số chỉ tiêu chủ yếu” tại Hội nghị công bố kết quả chính thức và tổng kết Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 vào ngày 19/12/2019. Ngoài ra, một số sản phẩm khác của Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 cũng đã được phát hành phục vụ công
tác truyền thông kết quả của Tổng điều tra như video hình ảnh infographic kết quả sốliệu, triển lãm ảnh “Những câu chuyện cuộc đời: Các câu chuyện và hình ảnh thu thập được từ cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019”.

Để cung cấp thông tin số liệu chi tiết đến đơn vị quản lý hành chính cấp huyện, Tổng cục Thống kê tiến hành biên soạn và xuất bản ấn phẩm với tên gọi “Kết quả toàn bộ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019”. Ấn phẩm bao gồm 26 biểu được tổng hợp từ dữ liệu của Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, trình bày các kết quả chủ yếu nhất của cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 theo các cấp hành chính.

Mặc dù có nhiều cố gắng trong việc biên soạn tài liệu, song khó tránh khỏi thiếu sót và hạn chế, nhất là đối với các yêu cầu sử dụng thông tin chuyên sâu. Chúng tôi mong nhận được ý kiến đóng góp của bạn đọc để tiếp tục nâng cao chất lượng cho các ấn phẩm tiếp theo của Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

Tổng cục Thống kê trân trọng giới thiệu ấn phẩm “Kết quả toàn bộ Tổng điều tra dân sốvà nhà ở năm 2019”.

TỔNG CỤC THỐNG KÊ