Biểu số liệu tháng 02/2000 gồm các biểu số liệu về sản xuất nông nghiệp, giá trị sản xuất công nghiệp, sản phẩm công nghiệp, xây dựng cơ bản, vận tải, chỉ số giá, xuất nhập khẩu.