Bao gồm các biểu số liệu liên quan tới các lĩnh vực: Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản, Công nghiệp, Dân số, Đầu tư và Xây dựng, Giáo dục, Thống kê giá, Thương mại – Dịch vụ tháng 01 năm 2000.