Phần 1: Tổ chức thực hiện: Trình bày các nội dung từ quá trình chuẩn bị đến quá trình tổ chức thực hiện Điều tra 53 DTTS năm 2019 tại các cấp.
Phần 2: Kết quả chủ yếu: Gồm ba chương tương ứng với các nội dung về đặc điểm kinh tế- xã hội của các xã vùng DTTS; dân số và các đặc trưng nhân khẩu học; điều kiện nhà ở, sinh hoạt và đời sống văn hóa, tinh thần của hộ DTTS.
Phần 3: Biểu tổng hợp.