Ấn phẩm gồm 2 phần:

(1) Tổng quan mức sống dân cư Việt Nam năm 2018,

(2) Kết quả số liệu tổng hợp về Khảo sát mức sống dân cư năm 2018, với nhóm các chỉ tiêu thống kê về mức sống dân cư.