Ấn phẩm khái quát nội dung và số liệu nổi bật về các chỉ tiêu: Quy mô và cơ cấu dân số, mức sinh, mức chết, giáo dục, lao động và việc làm, điều kiện ở và sinh hoạt của hộ dân cư. Phần chú thích và các khái niệm, định nghĩa cũng được bổ sung trong ấn phẩm sẽ giúp người dùng tin hiểu chính xác hơn về các chỉ tiêu trên.