1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản

      a) Nông nghiệp

Tính đến ngày 15/7, cả nước gieo cấy được 1.087 nghìn ha lúa mùa, bằng 102,5% cùng kỳ năm trước, trong đó các địa phương phía Bắc gieo cấy 915,2 nghìn ha, bằng 103,2%; các địa phương phía Nam gieo cấy 171,8 nghìn ha, bằng 98,7%.

Đến trung tuần tháng Bảy, cả nước gieo cấy được 2.009,8 nghìn ha lúa hè thu, bằng 98,1% cùng kỳ năm trước, trong đó các địa phương phía Bắc đạt 173,9 nghìn ha, bằng 99,9%; các địa phương phía Nam đạt 1.835,9 nghìn ha, bằng 98%, riêng vùng Đồng bằng sông Cửu Long đạt 1.568,6 nghìn ha, bằng 97,9%. Hiện nay trà lúa hè thu sớm đã cho thu hoạch với diện tích đạt 563,2 nghìn ha, bằng 125,5% cùng kỳ năm trước, trong đó vùng Đồng bằng sông Cửu Long đạt 552,4 nghìn ha, bằng 126,3%.

Cũng đến thời điểm 15/7, vùng Đồng bằng sông Cửu Long đã xuống giống được 245,3 nghìn ha lúa thu đông, bằng 106,3% cùng kỳ năm trước. Hiện tại lúa thu đông đang sinh trưởng và phát triển khá tốt.

Tính đến giữa tháng Bảy, các địa phương trên cả nước đã gieo trồng được 780,4 nghìn ha ngô, bằng 98,8% cùng kỳ năm trước; 88,4 nghìn ha khoai lang, bằng 96,9%; 150 nghìn ha lạc, bằng 97%; 31,5 nghìn ha đậu tương, bằng 97,2%; 811,5 nghìn ha rau, đậu, bằng 103%.

Chăn nuôi trâu, bò trong tháng nhìn chung ổn định, chăn nuôi gia cầm phát triển tốt, riêng chăn nuôi lợn tiếp tục gặp nhiều khó khăn do dịch tả lợn châu Phi diễn biến phức tạp trên phạm vi cả nước và lây lan sang các cơ sở có quy mô chăn nuôi lớn. Tính đến ngày 22/7/2019, dịch tả lợn châu Phi đã xảy ra tại 6.016 xã thuộc 558 huyện của 62 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương[1].Tính đến tháng Bảy, đàn lợn giảm 16% so với cùng thời điểm năm trước; đàn trâu giảm 3%; đàn bò tăng 2,6%; đàn gia cầm tăng 7,9%.

        b) Lâm nghiệp

Trong tháng Bảy diện tích rừng trồng tập trung ước tính đạt 14,8 nghìn ha, giảm 11% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 7 tháng, diện tích rừng trồng tập trung ước tính đạt 124,8 nghìn ha, giảm 5,8% so với cùng kỳ năm trước; số cây lâm nghiệp trồng phân tán đạt 40,8 triệu cây, giảm 3,1%; sản lượng gỗ khai thác đạt 8.500 nghìn m3, tăng 4,3%; sản lượng củi khai thác đạt 10,7 triệu ste, giảm 1,7%.

Diện tích rừng bị thiệt hại tháng 7/2019 là 804,4 ha, gấp 4 lần so với cùng kỳ năm trước, trong đó diện tích rừng bị cháy là 756,8 ha, gấp 5,6 lần; diện tích rừng bị chặt phá là 47,6 ha, giảm 28%. Tính chung 7 tháng, diện tích rừng bị thiệt hại là 1.740,5 ha, gấp 2,3 lần so với cùng kỳ năm trước, trong đó diện tích rừng bị cháy là 1.409,9 ha, gấp 3,8 lần; diện tích rừng bị chặt phá là 330,6 ha, giảm 10,5%.

        c) Thủy sản

Sản lượng thủy sản cả nước tháng 7/2019 ước tính đạt 740,5 nghìn tấn, tăng 4,6% so với cùng kỳ năm trước, trong đó sản lượng thủy sản nuôi trồng đạt 400 nghìn tấn, tăng 4,7%; sản lượng thủy sản khai thác đạt 340,5 nghìn tấn, tăng 4,5%. Tính chung 7 tháng, sản lượng thủy sản ước tính đạt 4.521 nghìn tấn, tăng 5,6% so với cùng kỳ năm trước, trong đó sản lượng thủy sản nuôi trồng đạt 2.321,2 nghìn tấn, tăng 6,3%; sản lượng thủy sản khai thác đạt 2.199,8 nghìn tấn, tăng 4,9% (sản lượng khai thác biển đạt 2.099,6 nghìn tấn, tăng 5,1%).

  1. Sản xuất công nghiệp

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng 7/2019 ước tính tăng 5,9% so với tháng trước và tăng 9,7% so với cùng kỳ năm trước, trong đó ngành khai khoáng tăng 4,4%; ngành chế biến, chế tạo tăng 10,4%; sản xuất và phân phối điện tăng 10,5%; cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 7,4%.

Tính chung 7 tháng năm 2019, IIP ước tính tăng 9,4% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức tăng 10,7% của cùng kỳ năm 2018 nhưng cao hơn mức tăng 7,2% của cùng kỳ năm 2017 và năm 2016. Trong đó, ngành khai khoáng tăng 1,1%, đóng góp 0,2 điểm phần trăm vào mức tăng chung; ngành chế biến, chế tạo tăng 10,7% (cùng kỳ năm trước tăng 12,9%), đóng góp 8,2 điểm phần trăm; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 10%, đóng góp 0,9 điểm phần trăm; ngành cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 7,6%, đóng góp 0,1 điểm phần trăm.

  1. Tình hình đăng ký doanh nghiệp

Trong tháng 7/2019, cả nước có 12.352 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 139,2 nghìn tỷ đồng, giảm 4,7% về số doanh nghiệp và giảm 26,9% về số vốn đăng ký so với tháng trước; vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp đạt 11,3 tỷ đồng, giảm 23,3%; tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới là 94,9 nghìn người, giảm 15,1%. Trong tháng, cả nước còn có 2.690 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 25,9% so với tháng trước; 2.501 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 6,4%; có 2.471 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, giảm 15,7%; có 1.434 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, giảm 1,4%.

Tính chung 7 tháng năm nay, cả nước có 79,3 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 999,4 nghìn tỷ đồng, tăng 4,6% về số doanh nghiệp và tăng 29,6% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2018; vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 12,6 tỷ đồng, tăng 23,9%. Nếu tính cả 1.476,9 nghìn tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp thay đổi tăng vốn thì tổng số vốn đăng ký bổ sung thêm vào nền kinh tế trong 7 tháng năm 2019 là 2.476,3 nghìn tỷ đồng. Bên cạnh đó, còn có 24,3 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 29,9% so với cùng kỳ năm trước, nâng tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 7 tháng lên gần 103,6 nghìn doanh nghiệp. Tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong 7 tháng năm nay là 743,9 nghìn người, tăng 19,3% so với cùng kỳ năm trước.

Trong 7 tháng, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 23,1 nghìn doanh nghiệp, tăng 15,6% so với cùng kỳ năm trước; doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể là 24,8 nghìn doanh nghiệp, trong đó có 11,8 nghìn doanh nghiệp bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo chương trình chuẩn hóa dữ liệu từ năm 2018; số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể là 9,3 nghìn doanh nghiệp, tăng 20%.

  1. Đầu tư

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước tháng Bảy ước tính đạt 29,9 nghìn tỷ đồng, tăng 6,2% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 7 tháng năm nay, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước đạt 158,3 nghìn tỷ đồng, bằng 44,9% kế hoạch năm và tăng 3,9% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2018 bằng 43,3% và tăng 9,7%), gồm có: Vốn Trung ương quản lý đạt 19,5 nghìn tỷ đồng, bằng 40,2% kế hoạch năm và giảm 29,9%; vốn địa phương quản lý đạt 138,8 nghìn tỷ đồng, bằng 45,7% kế hoạch năm và tăng 11,4%.

Đầu tư trực tiếp nước ngoài từ đầu năm đến thời điểm 20/7/2019 thu hút 2.064 dự án cấp phép mới với số vốn đăng ký đạt 8.272,4 triệu USD, tăng 24,6% về số dự án và giảm 37,4% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2018. Bên cạnh đó, có 791 lượt dự án đã cấp phép từ các năm trước đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư với số vốn tăng thêm đạt 3.425,6 triệu USD, giảm 30,8% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, tổng số vốn đăng ký cấp mới và vốn tăng thêm trong 7 tháng năm nay đạt  11.698 triệu USD, giảm 35,6% so với cùng kỳ năm 2018. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện 7 tháng ước tính đạt 10,6 tỷ USD, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm 2018. Trong 7 tháng còn có 4.387 lượt góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài với tổng giá trị góp vốn là 8,52 tỷ USD, tăng 77,8% so với cùng kỳ năm 2018, trong đó có 733 lượt góp vốn, mua cổ phần làm tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp với giá trị vốn góp là 5,70 tỷ USD và 3.654 lượt nhà đầu tư nước ngoài mua lại cổ phần trong nước mà không làm tăng vốn điều lệ với giá trị 2,82 tỷ USD.

Vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài trong 7 tháng năm nay bên cạnh 90 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn của phía Việt Nam là 180,1 triệu USD còn có 21 dự án điều chỉnh vốn với số vốn tăng thêm là 97,3 triệu USD. Tính chung tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài (vốn cấp mới và tăng thêm) 7 tháng năm 2019 đạt 277,4 triệu USD.

  1. Hoạt động thương mại, vận tải và du lịch

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 7/2019 ước tính đạt 415,1 nghìn tỷ đồng, tăng 1,7% so với tháng trước và tăng 12,4% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 7 tháng năm 2019, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 2.804,8 nghìn tỷ đồng, tăng 11,6% so với cùng kỳ năm trước, nếu loại trừ yếu tố giá tăng 8,74% (cùng kỳ năm 2018 tăng 8,72%).

Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu thực hiện tháng 6/2019 đạt 21.428 triệu USD, thấp hơn 172 triệu USD so với số ước tính. Ước tính tháng 7/2019, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu đạt 22,60 tỷ USD, tăng 5,5% so với tháng trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 6,99 tỷ USD, tăng 2,4%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 15,61 tỷ USD, tăng 6,9%. Tính chung 7 tháng, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước tính đạt 145,13 tỷ USD, tăng 7,5% so với cùng kỳ năm 2018, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 44 tỷ USD, tăng 12,2%, chiếm 30,3% tổng kim ngạch xuất khẩu; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 101,13 tỷ USD, tăng 5,6%, chiếm 69,7% (tỷ trọng giảm 1,3 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước).

Kim ngạch hàng hóa nhập khẩu thực hiện tháng 6/2019 đạt 19.495 triệu USD, thấp hơn 1,7 tỷ USD so với số ước tính. Ước tính tháng Bảy, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu đạt 22,4 tỷ USD, tăng 14,9% so với tháng trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 9,3 tỷ USD, tăng 14,2%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 13,1 tỷ USD, tăng 15,4%. Tính chung 7 tháng, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu ước tính đạt 143,34 tỷ USD, tăng 8,3% so với cùng kỳ năm 2018, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 60,83 tỷ USD, tăng 12,6%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 82,51 tỷ USD, tăng 5,3%.

Cán cân thương mại hàng hóa thực hiện tháng Sáu xuất siêu 1,9 tỷ USD[2]; 6 tháng đầu năm xuất siêu 1,6 tỷ USD; tháng Bảy ước tính xuất siêu 200 triệu USD. Tính chung 7 tháng năm 2019 ước tính xuất siêu 1,8 tỷ USD[3] (cùng kỳ năm trước xuất siêu 2,6 tỷ USD), trong đó khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 16,8 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 18,6 tỷ USD.

Vận tải hành khách tháng Bảy ước tính đạt 427,4 triệu lượt khách, tăng 1,2% so với tháng trước và 20,8 tỷ lượt khách.km, tăng 4,1%. Tính chung 7 tháng năm 2019, vận tải hành khách đạt 2.923,5 triệu lượt khách, tăng 10,1% so với cùng kỳ năm trước và 134,8 tỷ lượt khách.km, tăng 9,7%. Vận tải hàng hóa tháng 7/2019 ước tính đạt 139,6 triệu tấn, tăng 1% so với tháng trước và 26,7 tỷ tấn.km, tăng 1%. Tính chung 7 tháng, vận tải hàng hóa đạt 962,6 triệu tấn, tăng 8,7% so với cùng kỳ năm trước và 183,4 tỷ tấn.km, tăng 7,2%.

Khách quốc tế đến nước ta trong tháng Bảy ước tính đạt 1.315,8 nghìn lượt người, tăng 11% so với tháng trước và tăng 10,7% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 7 tháng năm nay, khách quốc tế đến nước ta ước tính đạt 9.796,8 nghìn lượt người, tăng 7,9% so với cùng kỳ năm trước.

  1. Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và đô la Mỹ

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7/2019 tăng 0,18% so với tháng trước, CPI bình quân 7 tháng năm 2019 tăng 2,61% so với bình quân cùng kỳ năm 2018; CPI tháng 7/2019 tăng 1,59% so với tháng 12/2018 và tăng 2,44% so với cùng kỳ năm trước.

Lạm phát cơ bản tháng 7/2019 tăng 0,23% so với tháng trước và tăng 2,04% so với cùng kỳ năm trước. Lạm phát cơ bản bình quân 7 tháng năm 2019 tăng 1,89% so với bình quân cùng kỳ năm 2018.

Giá vàng trong nước tiếp tục tăng, chỉ số giá vàng tháng 7/2019 tăng 4,78% so với tháng trước; tăng 9,27% so với tháng 12/2018 và tăng 8,3% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số giá đô la Mỹ tháng 7/2019 giảm 0,56% so với tháng trước; giảm 0,27% so với tháng 12/2018 và tăng 1,1% so với cùng kỳ năm 2018.

  1. Một số tình hình xã hội

Trong 7 tháng năm 2019, cả nước có 65,7 nghìn lượt hộ thiếu đói, giảm 31,7% so với cùng kỳ năm trước, tương ứng với 265,6 nghìn lượt nhân khẩu thiếu đói, giảm 30,7%. Để khắc phục tình trạng thiếu đói, từ đầu năm đến nay, các cấp, các ngành, các tổ chức từ Trung ương đến địa phương đã hỗ trợ các hộ thiếu đói gần 3,9 nghìn tấn gạo.

Trong 7 tháng năm 2019, trên địa bàn cả nước đã xảy ra 9.820 vụ tai nạn giao thông, bao gồm 5.210 vụ tai nạn giao thông từ ít nghiêm trọng trở lên và 4.610 vụ va chạm giao thông, làm 4.467 người chết, 2.794 người bị thương và 4.676 người bị thương nhẹ. Bình quân 1 ngày trong 7 tháng, trên địa bàn cả nước xảy ra 46 vụ tai nạn giao thông, bao gồm 24 vụ tai nạn giao thông từ ít nghiêm trọng trở lên và 22 vụ va chạm giao thông, làm 21 người chết, 13 người bị thương và 22 người bị thương nhẹ.

Trong tháng 7/2019, trên địa bàn cả nước xảy ra 493 vụ cháy, nổ, làm 2 người chết và 15 người bị thương, thiệt hại ước tính gần 104 tỷ đồng. Tính chung 7 tháng, cả nước xảy ra 2.404 vụ cháy, nổ, làm 65 người chết và 113 người bị thương, thiệt hại ước tính khoảng 781 tỷ đồng./.

TỔNG CỤC THỐNG KÊ


[1] Địa phương chưa xảy ra dịch tả lợn châu Phi là Ninh Thuận.

[2] Tháng Sáu ước tính xuất siêu 400 triệu USD.

[3] Trong đó, xuất siêu sang EU đạt 16 tỷ USD, giảm 3,4% so với cùng kỳ năm trước; nhập siêu từ Trung Quốc 22 tỷ USD, tăng 38,2%; nhập siêu từ Hàn Quốc 15,9 tỷ USD, giảm 4%; nhập siêu từ ASEAN 3,6 tỷ USD, tăng 4,3%.