1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản

      a. Nông nghiệp

Tính đến trung tuần tháng Mười Một, cả nước đã thu hoạch được 1.232,5 nghìn ha lúa mùa, chiếm 69,9% diện tích gieo cấy và bằng 99,4% cùng kỳ năm trước, trong đó các địa phương phía Bắc thu hoạch 1.106,3 nghìn ha, chiếm 97,6% và bằng 98,5%; các địa phương phía Nam thu hoạch 126,2 nghìn ha, chiếm 20% và bằng 107%. Sản xuất lúa mùa năm nay gặp nhiều khó khăn do miền Bắc chịu ảnh hưởng của thời tiết và sâu bệnh. Diện tích gieo cấy lúa mùa năm nay của cả nước ước tính đạt 1.763,5 nghìn ha, giảm 17,5 nghìn ha so với vụ mùa năm trước; năng suất đạt 46,4 tạ/ha, giảm 1,4 tạ/ha; sản lượng đạt gần 8,2 triệu tấn, giảm 327,3 nghìn tấn.

Tính đến thời điểm 15/11/2017, các địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long gieo cấy được 769,4 nghìn ha lúa thu đông, bằng 99,6% cùng kỳ năm trước. Đến nay toàn vùng đã thu hoạch được 442,1 nghìn ha lúa thu đông, chiếm 57,4% diện tích gieo cấy và bằng 93,9% cùng kỳ năm trước. Năng suất toàn vụ ước tính đạt 52,2 tạ/ha, tăng 1,8 tạ/ha so với vụ thu đông năm trước; sản lượng ước tính đạt 4 triệu tấn, tăng 3,2%. Cũng tính đến thời điểm trên, các địa phương phía Nam đã gieo sạ được 223,1 nghìn ha lúa đông xuân sớm, bằng 57,5% cùng kỳ năm trước, trong đó vùng Đồng bằng sông Cửu Long gieo sạ được 221,3 nghìn ha, bằng 61,5%.

Tính đến giữa tháng 11/2017, cả nước gieo trồng được 95,3 nghìn ha ngô, bằng 79% cùng kỳ năm trước; 19,2 nghìn ha khoai lang, bằng 66,2%; 7,3 nghìn ha đậu tương, bằng 41,2%; 6,2 nghìn ha lạc, bằng 98,4%; 132,5 nghìn ha rau đậu, bằng 86,4%.

Chăn nuôi trâu, bò và gia cầm nhìn chung ổn định, riêng chăn nuôi lợn còn gặp khó khăn về thị trường tiêu thụ và giá cả khiến quy mô đàn tiếp tục xu hướng giảm. Theo kết quả điều tra chăn nuôi, tại thời điểm 1/10/2017, đàn trâu cả nước có 2,5 triệu con, giảm 1,1% so với cùng thời điểm năm 2016; đàn bò có 5,6 triệu con, tăng 2,6%; đàn lợn có 27,3 triệu con, giảm 6,2%; đàn gia cầm có 385,2 triệu con, tăng 6,5%. Tính đến thời điểm 26/11/2017 cả nước không còn dịch cúm gia cầm và dịch lợn tai xanh; dịch lở mồm long móng chưa qua 21 ngày còn ở Hà Tĩnh và Đắk Lắk.

       b. Lâm nghiệp

Trong 11 tháng năm 2017, diện tích rừng trồng tập trung ước tính đạt 207,5 nghìn ha, tăng 0,7% so với cùng kỳ năm trước; số cây lâm nghiệp trồng phân tán đạt 93,1 triệu cây, tăng 0,1%; sản lượng gỗ khai thác đạt 9.758 nghìn m3, tăng 7,6%; sản lượng củi khai thác đạt 24,2 triệu ste, tương đương cùng kỳ năm 2016. Diện tích rừng bị thiệt hại trong 11 tháng là 1.489 ha, giảm 56% so với cùng kỳ năm trước, trong đó diện tích rừng bị cháy là 471 ha, giảm 79,8%; diện tích rừng bị chặt, phá là 1.018 ha, giảm 3,1%.

       c. Thủy sản

Sản lượng thủy sản tháng Mười Một ước tính đạt 677,6 nghìn tấn, tăng 7,6% so với cùng kỳ năm trước, trong đó sản lượng thủy sản nuôi trồng đạt 381,8 nghìn tấn, tăng 11,9%; sản lượng thủy sản khai thác đạt 295,8 nghìn tấn, tăng 2,4%, riêng sản lượng khai thác biển đạt 277,5 nghìn tấn, tăng 1,8% do trong tháng có nhiều bão, áp thấp xảy ra trên biển đông, đồng thời do hậu quả của bão số 12, nhiều tàu thuyền đánh cá bị hư hỏng, chưa kịp sửa chữa nên ngư dân không thể ra khơi.

Tính chung 11 tháng, sản lượng thủy sản ước tính đạt 6.478,3 nghìn tấn, tăng 4,8% so với cùng kỳ năm trước, trong đó sản lượng thủy sản nuôi trồng đạt 3.422,3 nghìn tấn, tăng 5,1%; sản lượng thủy sản khai thác đạt 3.056 nghìn tấn, tăng 4,5% (sản lượng thủy sản khai thác biển đạt 2.874,5 nghìn tấn, tăng 4,6%).

  1. Sản xuất công nghiệp

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng Mười Một ước tính tăng 17,2% so với cùng kỳ năm 2016, trong đó ngành chế biến, chế tạo tăng cao ở mức 24,3%; sản xuất và phân phối điện tăng 13%; cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 10%; riêng ngành khai khoáng giảm 4,1%.

Tính chung 11 tháng năm 2017, IIP tăng 9,3% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức tăng 8,7% của 10 tháng năm nay và cao hơn nhiều mức tăng 7,4% của cùng kỳ năm 2016. Trong các ngành công nghiệp, ngành chế biến, chế tạo tiếp tục tăng cao với mức tăng 14,4%; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 9,6%; ngành cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 7,7%; ngành khai khoáng giảm 7,1%.

Chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo 10 tháng năm 2017 tăng 12,6% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số tồn kho toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tại thời điểm 1/11/2017 tăng 9,3% so với cùng thời điểm năm trước; tỷ lệ tồn kho bình quân 10 tháng là 65,6%.

  1. Tình hình đăng ký doanh nghiệp

Trong tháng Mười Một, cả nước có 10.920 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 109,9 nghìn tỷ đồng, giảm 2,1% về số doanh nghiệp và giảm 7,8% về số vốn đăng ký so với tháng trước; vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp đạt 10,1 tỷ đồng, giảm 5,8%; tổng số lao động đăng ký trong tháng của các doanh nghiệp thành lập mới gần 88,6 nghìn người, giảm 1,5%. Trong tháng, cả nước có 1.338 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 0,7% so với tháng trước; có 5.314 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, tăng 31,4%; có 1.020 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, giảm 3,6%.

Tính chung 11 tháng năm nay, cả nước có 116.045 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 1.131,8 nghìn tỷ đồng, tăng 14,1% về số doanh nghiệp và tăng 41,9% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2016; vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 9,8 tỷ đồng, tăng 24,3%. Nếu tính cả 1.582,6 nghìn tỷ đồng của hơn 32,2 nghìn lượt doanh nghiệp thay đổi tăng vốn thì tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 11 tháng năm 2017 là 2.714,4 nghìn tỷ đồng. Bên cạnh đó, còn có 24.349 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 0,9% so với cùng kỳ năm trước, nâng tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 11 tháng lên 140,4 nghìn doanh nghiệp. Tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong 11 tháng là 1.065 nghìn người, giảm 8% so với cùng kỳ năm trước. Trong 11 tháng, số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể trong 11 tháng năm 2017 là 10.814 doanh nghiệp, tăng 3,3% so với cùng kỳ năm trước; số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động là 55.664 doanh nghiệp, tăng 3%.

  1. Đầu tư

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước 11 tháng ước tính đạt 252,8 nghìn tỷ đồng, bằng 82,9% kế hoạch năm và tăng 7,7% so với cùng kỳ năm 2016, gồm có: Vốn trung ương quản lý đạt 56,9 nghìn tỷ đồng, bằng 80,5% và tăng 4%; vốn địa phương quản lý đạt 195,9 nghìn tỷ đồng, bằng 83,6% và tăng 8,8%.

Đầu tư trực tiếp của nước ngoài từ đầu năm đến thời điểm 20/11/2017 thu hút 2.293 dự án cấp phép mới với số vốn đăng ký đạt 19,8 tỷ USD, tăng 2,4% về số dự án và tăng 52% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2016. Bên cạnh đó, có 1.100 lượt dự án đã cấp phép từ các năm trước đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư với số vốn tăng thêm đạt 8 tỷ USD, tăng 57,6% so với cùng kỳ năm trước, nâng tổng số vốn đăng ký cấp mới và vốn tăng thêm trong 11 tháng năm 2017 lên 27,8 tỷ USD, tăng 53,5% so với cùng kỳ năm 2016. Trong 11 tháng năm nay còn có 4.535 lượt góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài với tổng giá trị góp vốn là 5,3 tỷ USD. Như vậy, tính chung tổng vốn đăng ký của các dự án cấp mới, cấp vốn bổ sung và đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần 11 tháng đạt 33,1 tỷ USD, tăng 53,4% so với cùng kỳ năm trước. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện 11 tháng ước tính đạt 16 tỷ USD, tăng 11,9% so với cùng kỳ năm 2016.

  1. Thu, chi ngân sách Nhà nước

Tổng thu ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/11/2017 ước tính đạt 999,1 nghìn tỷ đồng, bằng 82,4% dự toán năm, trong đó thu nội địa đạt 790,4 nghìn tỷ đồng, bằng 79,8%; thu từ dầu thô 39,5 nghìn tỷ đồng, bằng 103,2%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu 164,8 nghìn tỷ đồng, bằng 91,5%.

Tổng chi ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/11/2017 ước tính đạt 1.065,7 nghìn tỷ đồng, bằng 76,6% dự toán năm, trong đó chi thường xuyên đạt 773 nghìn tỷ đồng, bằng 86,2%; chi trả nợ lãi 84,7 nghìn tỷ đồng, bằng 85,7%; riêng chi đầu tư phát triển đạt 203,1 nghìn tỷ đồng, chỉ bằng 56,9% dự toán năm. Chi trả nợ gốc từ đầu năm đến thời điểm 15/11/2017 ước tính đạt 145,7 nghìn tỷ đồng, bằng 88,9% dự toán năm.

  1. Hoạt động thương mại, vận tải và du lịch

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng Mười Một ước tính đạt 344,8 nghìn tỷ đồng, tăng 1,8% so với tháng trước và tăng 11,7% so với cùng kỳ năm 2016. Tính chung 11 tháng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tính đạt 3.600,7 nghìn tỷ đồng, tăng 10,7% so với cùng kỳ năm trước, nếu loại trừ yếu tố giá tăng 9,5% (cùng kỳ năm 2016 tăng 8,9%).

Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng Mười Một ước tính đạt 19,2 tỷ USD, giảm 5,4% so với tháng trước. Tính chung 11 tháng năm nay, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước tính đạt 193,8 tỷ USD, tăng 21,1% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 53,1 tỷ USD, tăng 16,8%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 140,7 tỷ USD, tăng 22,8%. Kim ngạch hàng hóa nhập khẩu tháng 11/2017 ước tính đạt 19,0 tỷ USD, tăng 4,9% so với tháng trước. Tính chung 11 tháng, kim ngạch hàng hoá nhập khẩu ước tính đạt 191,0 tỷ USD, tăng 21% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 76,5 tỷ USD, tăng 17,9%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 114,5 tỷ USD, tăng 23,2%. Cán cân thương mại hàng hóa tháng Mười Một ước tính xuất siêu 200 triệu USD, tính chung 11 tháng năm 2017 xuất siêu 2,8 tỷ USD, trong đó khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 23,4 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài xuất siêu 26,2 tỷ USD.

Vận tải hành khách 11 tháng đạt 3.717,2 triệu lượt khách, tăng 10,8% so với cùng kỳ năm trước và 165,9 tỷ lượt khách.km, tăng 8,9%. Vận tải hàng hóa 11 tháng đạt 1.314,7 triệu tấn, tăng 10,3% so với cùng kỳ năm trước và 244,9 tỷ tấn.km, tăng 7%.

Khách quốc tế đến nước ta trong tháng Mười Một ước tính đạt 1.172,6 nghìn lượt người, tăng 14,4% so với tháng trước do ngoài các hoạt động thường kỳ, trong tháng Việt Nam đã tổ chức thành công Hội nghị APEC 2017, đồng thời đây cũng là tháng thứ 8 tính từ đầu năm có lượng khách đến nước ta đạt trên 1 triệu lượt người. Tính chung 11 tháng năm nay, khách quốc tế đến nước ta ước tính đạt 11.645,8 nghìn lượt người, tăng 27,8% so với cùng kỳ năm 2016.

  1. Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và đô la Mỹ

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 11/2017 tăng 0,13% so với tháng trước; CPI bình quân 11 tháng năm nay tăng 3,61% so với bình quân cùng kỳ năm 2016; CPI tháng 11/2017 tăng 2,38% so với tháng 12/2016 và tăng 2,62% so với cùng kỳ năm 2016.

Lạm phát cơ bản tháng 11/2017 tăng 0,06% so với tháng trước và tăng 1,28% so với cùng kỳ năm trước. Lạm phát cơ bản bình quân 11 tháng tăng 1,42% so với bình quân cùng kỳ năm 2016.

Chỉ số giá vàng tháng 11/2017 giảm 0,3% so với tháng trước; tăng 4,86% so với tháng 12/2016 và tăng 2,22% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số giá đô la Mỹ tháng 11/2017 giảm 0,01% so với tháng trước; giảm 0,07% so với tháng 12/2016 và tăng 1,45% so với cùng kỳ năm 2016.

  1. Một số tình hình xã hội

Trong 11 tháng năm 2017, cả nước có 175,6 nghìn lượt hộ thiếu đói, giảm 33,2% so với cùng kỳ năm trước, tương ứng với 720,7 nghìn lượt nhân khẩu thiếu đói, giảm 33,8%. Để khắc phục tình trạng thiếu đói, từ đầu năm đến nay, các cấp, các ngành, các tổ chức từ Trung ương đến địa phương đã hỗ trợ các hộ thiếu đói 21,7 nghìn tấn lương thực và hơn 1,1 tỷ đồng.

Tính chung 11 tháng, cả nước đã xảy ra 18.384 vụ tai nạn giao thông, làm 7.604 người chết, 4.654 người bị thương và 10.535 người bị thương nhẹ. Bình quân 1 ngày trong 11 tháng năm 2017, cả nước xảy ra 55 vụ tai nạn giao thông, làm 23 người chết, 14 người bị thương và 31 người bị thương nhẹ.

Trong tháng 11/2017, mưa lớn, bão, lũ, giông lốc, sét đánh, triều cường xảy ra đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản cho nhiều địa phương trong cả nước. Phần lớn thiệt hại trong tháng là do cơn bão số 12, cơn bão lớn nhất trong vòng 20 năm qua xảy ra tại Nam Trung Bộ. Bão số 12 đã làm 108 người chết, mất tích và 364 người bị thương; hơn 3,7 nghìn ngôi nhà bị sập đổ, 155,5 nghìn ngôi nhà bị ngập nước và 143 nghìn ngôi nhà bị hư hỏng, sạt lở, tốc mái; hơn 10,3 nghìn ha lúa và 30,3 nghìn ha hoa màu bị ngập, hư hỏng; 510 con trâu, bò và 8,5 nghìn con lợn, 745 nghìn con gia cầm bị chết; thiệt hại hơn 3,3 nghìn ha nuôi trồng thủy hải sản; 1,8 nghìn chiếc thuyền bị chìm; 955 cây cầu bị phá hủy và hư hỏng; hơn 2,6 nghìn cột điện bị gãy đổ. Ước tính thiệt hại do cơn bão số 12 gây ra lên đến 22 nghìn tỷ đồng. Theo báo cáo sơ bộ, tổng số tiền mặt cứu trợ các địa phương bị ảnh hưởng do thiên tai từ đầu năm đến nay là trên 700 tỷ đồng./.

TỔNG CỤC THỐNG KÊ