1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản

      a. Nông nghiệp

Tính đến ngày 15/5, cả nước đã gieo cấy được 3.075,8 nghìn ha lúa đông xuân, bằng 99,8% cùng kỳ năm trước, trong đó các địa phương phía Bắc đã kết thúc gieo cấy với diện tích đạt 1.143,9 nghìn ha, bằng 98,9%; các địa phương phía Nam đạt 1.931,9 nghìn ha, bằng 100,3%. Diện tích lúa đông xuân ở miền Bắc giảm so với cùng kỳ năm trước do một số địa phương chuyển một phần diện tích trồng lúa sang sử dụng cho mục đích khác[1]. Bên cạnh đó, có trên 1.100 ha đất ruộng bị bỏ hoang tại một số tỉnh do lao động nông thôn chuyển sang các ngành sản xuất phi nông nghiệp cho thu nhập cao hơn[2] và 670 ha đất tại Bắc Ninh bị ô nhiễm nước thải sinh hoạt, không canh tác được.

Ước tính sơ bộ, năng suất lúa đông xuân của các địa phương phía Bắc đạt 62,3 tạ/ha, giảm 0,5 tạ/ha so với vụ đông xuân trước; sản lượng ước tính đạt 7,12 triệu tấn, giảm 134,5 nghìn tấn. Ở phía Nam, đến trung tuần tháng Năm các địa phương thu hoạch được 1.902,7 nghìn ha lúa đông xuân, chiếm 98,5% diện tích xuống giống và bằng 101,8% cùng kỳ năm trước, trong đó vùng Đồng bằng sông Cửu Long đã thu hoạch xong với diện tích đạt 1.539,5 nghìn ha, bằng 99%. Năng suất lúa đông xuân vùng Đồng bằng sông Cửu Long đạt 62,6 tạ/ha, giảm 1,6 tạ/ha so với vụ đông xuân trước; sản lượng đạt 9,63 triệu tấn, giảm 360,9 nghìn tấn. Nếu tính cả sản lượng lúa đông xuân của vùng Duyên hải miền Trung, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ, sản lượng lúa đông xuân cả nước năm nay ước tính đạt 19,1 triệu tấn, giảm 307,9 nghìn tấn so với vụ đông xuân năm trước.

Cùng với thu hoạch lúa đông xuân, các địa phương phía Nam đã gieo sạ được 1.169,3 nghìn ha lúa hè thu, bằng 114,4% cùng kỳ năm 2016, trong đó vùng Đồng bằng sông Cửu Long đạt 1.078,1 nghìn ha, bằng 114%.

Chăn nuôi trâu, bò và gia cầm không có nhiều biến động. Đàn trâu cả nước trong tháng ước tính giảm khoảng 0,5% so với cùng kỳ năm trước; đàn bò tăng 1,9%; đàn gia cầm tăng 2,8%. Chăn nuôi lợn vẫn gặp nhiều khó khăn, giá thịt lợn ở mức thấp, người chăn nuôi tiếp tục chịu lỗ, đàn lợn cả nước trong tháng ước tính giảm 2% so với cùng kỳ năm 2016.

        b. Lâm nghiệp

Trong 5 tháng đầu năm, diện tích rừng trồng tập trung đạt 77,1 nghìn ha, tăng 5,8% so với cùng kỳ năm trước; số cây lâm nghiệp trồng phân tán đạt 41,1 triệu cây, tăng 1,7%; sản lượng gỗ khai thác đạt 3.782 nghìn m3, tăng 6,8%; sản lượng củi khai thác đạt 11,2 triệu ste, tăng 0,9%. Diện tích rừng bị thiệt hại trong 5 tháng là 747 ha, giảm 66,9% so với cùng kỳ năm trước, trong đó diện tích rừng bị cháy là 228 ha, giảm 87,8%; diện tích rừng bị chặt phá là 519 ha, tăng 32,4%.

       c. Thủy sản

Sản lượng thuỷ sản tháng 5 ước tính đạt 692 nghìn tấn, tăng 5,8% so với cùng kỳ năm trước, trong đó sản lượng thủy sản nuôi trồng đạt 380,7 nghìn tấn, tăng 6,3%; sản lượng thủy sản khai thác đạt 311,3 nghìn tấn, tăng 5,2%. Tính chung 5 tháng đầu năm, sản lượng thủy sản ước tính đạt 2.600,2 nghìn tấn, tăng 3,7% so với cùng kỳ năm trước, trong đó sản lượng thủy sản nuôi trồng đạt 1.243,1 nghìn tấn, tăng 3,1%; sản lượng thủy sản khai thác đạt 1.357,1 nghìn tấn, tăng 4,3% (sản lượng khai thác biển đạt 1.285,6 nghìn tấn, tăng 4,4%).

  1. Sản xuất công nghiệp

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng Năm ước tính tăng 7,2% so với cùng kỳ năm trước, trong đó ngành khai khoáng giảm 7,8%; ngành chế biến, chế tạo tăng 11,2%; sản xuất và phân phối điện tăng 13,8%; cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 8,2%.

Tính chung 5 tháng đầu năm, IIP tăng 5,7% so với cùng kỳ năm trước, tuy vẫn thấp hơn mức tăng 7,5% của cùng kỳ năm 2016 nhưng cao hơn mức tăng 5,2% của 4 tháng đầu năm nay. Trong các ngành công nghiệp, ngành chế biến, chế tạo tăng 9,7%; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 10,4%; ngành cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 7%; riêng ngành khai khoáng giảm 9,1%.

Chỉ số tiêu thụ ngành công nghiệp chế biến, chế tạo 4 tháng đầu năm nay tăng 8,1% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số tồn kho ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tại thời điểm 01/5/2017 tăng 11% so với cùng thời điểm năm 2016; tỷ lệ tồn kho bình quân 4 tháng đầu năm 2017 là 71,6%.

  1. Tình hình đăng ký doanh nghiệp

Trong tháng Năm, cả nước có 10.954 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 119,2 nghìn tỷ đồng, giảm 16,4% về số doanh nghiệp và tăng 21,2% về số vốn đăng ký so với tháng trước[3]; vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp đạt 10,9 tỷ đồng, tăng 44,9%; tổng số lao động đăng ký trong tháng của các doanh nghiệp thành lập mới là 97,8 nghìn người, giảm 26,1%.

Tính chung 5 tháng đầu năm, cả nước có 50.534 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 485,6 nghìn tỷ đồng, tăng 12,9% về số doanh nghiệp và tăng 39% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2016; vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 9,6 tỷ đồng, tăng 23%. Nếu tính cả 710,8 nghìn tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp thay đổi tăng vốn thì tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 5 tháng đầu năm 2017 là 1.196,4 nghìn tỷ đồng. Bên cạnh đó, còn có 13.458 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 3,5% so với cùng kỳ năm trước, nâng tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 5 tháng đầu năm nay lên gần 64 nghìn doanh nghiệp. Tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong 5 tháng là 521,7 nghìn người, giảm 1,9% so với cùng kỳ năm 2016. Trong 5 tháng đầu năm, số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể là 4.685 doanh nghiệp, tăng 0,9% so với cùng kỳ năm trước; số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động là 32.148 doanh nghiệp, tăng 12,5%.

  1. Đầu tư

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước 5 tháng đầu năm ước tính đạt 88,8 nghìn tỷ đồng, bằng 30,6% kế hoạch năm và tăng 6% so với cùng kỳ năm 2016, gồm có: Vốn trung ương quản lý đạt 19,5 nghìn tỷ đồng, bằng 29% và tăng 5,9%; vốn địa phương quản lý đạt 69,3 nghìn tỷ đồng, bằng 31,1% và tăng 6,1%.

Đầu tư trực tiếp của nước ngoài từ đầu năm đến thời điểm 20/5/2017 thu hút 939 dự án cấp phép mới với số vốn đăng ký đạt 5.595,4 triệu USD, tăng 3,5% về số dự án và giảm 26,1% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2016. Bên cạnh đó, có 437 lượt dự án đã cấp phép từ các năm trước đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư với số vốn tăng thêm đạt 4.742,9 triệu USD. Trong 5 tháng còn có 2.061 lượt góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài với tổng giá trị góp vốn là 1.792 triệu USD. Như vậy, tính chung tổng vốn đăng ký của các dự án cấp mới, cấp vốn bổ sung và đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần 5 tháng đầu năm đạt 12.130,3 triệu USD, tăng 10,4% so với cùng kỳ năm trước. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện 5 tháng ước tính đạt 6,2 tỷ USD, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2016.

  1. Thu, chi ngân sách Nhà nước

Tổng thu ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/5/2017 ước tính đạt 416,7 nghìn tỷ đồng, bằng 34,4% dự toán năm, trong đó thu nội địa 334,9 nghìn tỷ đồng, bằng 33,8%; thu từ dầu thô 16,6 nghìn tỷ đồng, bằng 43,4%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu 65,1 nghìn tỷ đồng, bằng 36,2%.

Tổng chi ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/5/2017 ước tính đạt 438,5 nghìn tỷ đồng, bằng 31,5% dự toán năm, trong đó chi thường xuyên đạt 323,8 nghìn tỷ đồng, bằng 36,1%; chi trả nợ lãi 41,5 nghìn tỷ đồng, bằng 42%; riêng chi đầu tư phát triển mới đạt 72,4 nghìn tỷ đồng, bằng 20,3% dự toán năm. Chi trả nợ gốc từ đầu năm đến thời điểm 15/5/2017 ước tính đạt 77,7 nghìn tỷ đồng, bằng 47,4% dự toán năm.

  1. Hoạt động thương mại, vận tải và du lịch

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 5 tháng đầu năm ước tính đạt 1.600,8 nghìn tỷ đồng, tăng 10,2% so với cùng kỳ năm trước, nếu loại trừ yếu tố giá tăng 7,4% (cùng kỳ năm 2016 tăng 7,9%).

Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu 5 tháng đầu năm ước tính đạt 79,3 tỷ USD, tăng 17,4% so với cùng kỳ năm 2016, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 22,1 tỷ USD, tăng 13,6%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 57,2 tỷ USD, tăng 19%. Kim ngạch hàng hóa nhập khẩu 5 tháng ước tính đạt 82,0 tỷ USD, tăng 23,9% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 32,4 tỷ USD, tăng 18,9%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 49,6 tỷ USD, tăng 27,5%. Cán cân thương mại 5 tháng đầu năm 2017 nhập siêu trên 2,7 tỷ USD, bằng 3,4% tổng kim ngạch hàng hóa xuất khẩu, trong đó khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 10,36 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 7,65 tỷ USD.

Vận tải hành khách 5 tháng đầu năm đạt 1.638,5 triệu lượt khách, tăng 8,9% so với cùng kỳ năm trước và 74,3 tỷ lượt khách.km, tăng 8,2%. Vận tải hàng hóa 5 tháng đạt 586,2 triệu tấn, tăng 8,9% so với cùng kỳ năm trước và 108,4 tỷ tấn.km, tăng 5,6%.

Khách quốc tế đến nước ta trong 5 tháng đầu năm nay ước tính đạt 5.257 nghìn lượt người, tăng 29,6% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khách đến bằng đường hàng không đạt 4.359 nghìn lượt người, tăng 32,4%; đến bằng đường bộ đạt 730,2 nghìn lượt người, tăng 12,7%; đến bằng đường biển đạt 167,8 nghìn lượt người, tăng 43,9%.

  1. Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và đô la Mỹ

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5/2017 giảm 0,53% so với tháng trước, CPI bình quân 5 tháng đầu năm nay tăng 4,47% so với cùng kỳ năm 2016 (CPI bình quân 4 tháng đầu năm tăng 4,80%). CPI tháng 5/2017 tăng 0,37% so với tháng 12/2016 và tăng 3,19% so với cùng kỳ năm trước.

Lạm phát cơ bản tháng 5/2017 tăng 0,08% so với tháng trước và tăng 1,33% so với cùng kỳ năm trước. Lạm phát cơ bản 5 tháng đầu năm nay tăng 1,56% so với cùng kỳ năm 2016.

Chỉ số giá vàng tháng 5/2017 giảm 0,10% so với tháng trước; tăng 2,91% so với tháng 12/2016 và tăng 4,12% so với cùng kỳ năm 2016. Chỉ số giá đô la Mỹ tháng 5/2017 giảm 0,03% so với tháng trước; giảm 0,05% so với tháng 12/2016 và tăng 1,66% so với cùng kỳ năm 2016.

  1. Một số tình hình xã hội

Trong 5 tháng đầu năm 2017, cả nước có 139,7 nghìn lượt hộ thiếu đói, giảm 25,8% so với cùng kỳ năm trước, tương ứng với 574 nghìn lượt nhân khẩu thiếu đói, giảm 24,9%. Để khắc phục tình trạng thiếu đói, từ đầu năm, các cấp, các ngành, các tổ chức từ Trung ương đến địa phương đã hỗ trợ các hộ thiếu đói 16,2 nghìn tấn lương thực và khoảng 1,1 tỷ đồng.

Tính chung 5 tháng, trên địa bàn cả nước đã xảy ra 8.023 vụ tai nạn giao thông, làm 3.496 người chết, 1.972 người bị thương và 4.616 người bị thương nhẹ. Bình quân 1 ngày trong 5 tháng, trên địa bàn cả nước xảy ra 53 vụ tai nạn giao thông, làm 23 người chết, 13 người bị thương và 31 người bị thương nhẹ. Đáng chú ý là trong tháng đã xảy ra một số vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng như: Vụ tai nạn giao thông đường bộ trên quốc lộ 14 đi qua thị trấn Chư Sê (Gia Lai) ngày 7/5 đã làm 13 người chết, 32 người bị thương; vụ tai nạn giao thông đường sắt tại đoạn giao xã Phước Thành (Bình Định) ngày 24/4 đã làm 4 người chết và 2 người bị thương.

Thiên tai trong 5 tháng đã làm 9 người chết và 16 người bị thương; hơn 5 nghìn ngôi nhà bị sập đổ, sạt lở, tốc mái; 5,5 nghìn ha lúa và 3,2 nghìn ha hoa màu bị ngập, hư hỏng. Tổng giá trị thiệt hại ước tính khoảng 248 tỷ đồng.

Trong 5 tháng đầu năm nay, đã phát hiện 7.944 vụ vi phạm quy định về bảo vệ môi trường, trong đó xử lý 6.708 vụ với tổng số tiền phạt hơn 95,6 tỷ đồng. Trên địa bàn cả nước trong 5 tháng xảy ra 2.035 vụ cháy, nổ, làm 44 người chết và 107 người bị thương, thiệt hại ước tính khoảng 910 tỷ đồng./.

TỔNG CỤC THỐNG KÊ


[1] Trong đó: Diện tích chuyển sang trồng cây hàng năm khác và cây lâu năm tại Bắc Giang là 1.431 ha; Hưng Yên 1.200 ha; Hải Dương 800 ha; Hà Nội 629 ha; Nam Định 325 ha; Thái Bình 125 ha; Hải Phòng 118 ha. Diện tích chuyển sang nuôi trồng thủy sản tại Hà Nội là 725 ha; Nam Định 195 ha; Hải Dương 149 ha. Diện tích đất thu hồi làm đường giao thông, công trình thủy lợi, trụ sở làm việc… tại Hà Nội là 785 ha; Hưng Yên 300 ha; Hải Phòng 116 ha; Nam Định 110 ha; Hải Dương 90 ha.

[2] Trong đó: Nam Định 510 ha; Hải Phòng 420 ha; Hải Dương 218 ha.

[3] So với cùng kỳ năm trước, số doanh nghiệp tăng 9,3%; số vốn đăng ký tăng 17,8%.