1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản

      a. Nông nghiệp

Tính đến ngày 15/4, cả nước đã gieo cấy được 3.073 nghìn ha lúa đông xuân, tương đương cùng kỳ năm 2016, bao gồm: Các địa phương phía Bắc gieo cấy 1.144,1 nghìn ha, bằng 99,7% cùng kỳ năm trước; các địa phương phía Nam gieo cấy 1.928,9 nghìn ha, bằng 100,2%.

Đến thời điểm trên, các địa phương phía Nam thu hoạch được 1.571 nghìn ha lúa đông xuân, chiếm hơn 81% diện tích xuống giống và bằng 99,1% cùng kỳ năm trước, trong đó vùng Đồng bằng sông Cửu Long đạt 1.418,5 nghìn ha, chiếm 92,2% diện tích gieo cấy và bằng 99,5%. Theo báo cáo sơ bộ, năng suất lúa đông xuân vùng Đồng bằng sông Cửu Long năm nay ước tính đạt 63,5 tạ/ha, giảm 0,7 tạ/ha so với vụ đông xuân trước; sản lượng ước tính đạt 9,8 triệu tấn, giảm 220 nghìn tấn. Bên cạnh đó, các địa phương phía Nam gieo sạ được 615,6 nghìn ha lúa hè thu, bằng 94,8% cùng kỳ năm trước, trong đó vùng Đồng bằng sông Cửu Long đạt 604,3 nghìn ha, bằng 96,2%.

Tính đến giữa tháng Tư, các địa phương trên cả nước đã gieo trồng được 442,8 nghìn ha ngô, bằng 100,7% cùng kỳ năm trước; 71,8 nghìn ha khoai lang, bằng 95,4%; 138,1 nghìn ha lạc, bằng 99,1%; 29,3 nghìn ha đậu tương, bằng 79,6%; 559,7 nghìn ha rau đậu, bằng 103,9%.

Đàn trâu trong tháng ước tính giảm 0,1% so với cùng kỳ năm trước; đàn bò tăng 2,3%; đàn lợn giảm 0,2%; đàn gia cầm tăng 3,1%. Tính đến ngày 25/4/2017, cả nước không có dịch lợn tai xanh và dịch lở mồm long móng; dịch cúm gia cầm chưa qua 21 ngày còn ở một số địa phương.

       b. Lâm nghiệp

Trong 4 tháng đầu năm, diện tích rừng trồng tập trung của cả nước ước tính đạt 52 nghìn ha, tăng 5,3% so với cùng kỳ năm trước; số cây lâm nghiệp trồng phân tán đạt 24,4 triệu cây, tăng 1,7%; sản lượng gỗ khai thác đạt 2.554 nghìn m3, tăng 0,6%; sản lượng củi khai thác đạt 9,4 triệu ste, tăng 1,1%. Diện tích rừng bị thiệt hại trong 4 tháng là 437,4 ha, giảm 69,6% so với cùng kỳ năm trước, trong đó diện tích rừng bị cháy là 155,3 ha, giảm 86,5%; diện tích rừng bị chặt phá là 282,1 ha, giảm 3,1%.

      c. Thủy sản

Sản lượng thuỷ sản tháng Tư ước tính đạt 581,4 nghìn tấn, tăng 3,8% so với cùng kỳ năm trước, trong đó sản lượng thủy sản nuôi trồng ước tính đạt 297,8 nghìn tấn, tăng 2%; sản lượng thủy sản khai thác đạt 283,6 nghìn tấn, tăng 5,7%. Tính chung 4 tháng đầu năm, sản lượng thủy sản ước tính đạt 1.902,2 nghìn tấn, tăng 3,1% so với cùng kỳ năm trước, trong đó sản lượng thủy sản nuôi trồng đạt 864,5 nghìn tấn, tăng 2%; sản lượng thủy sản khai thác đạt 1.037,7 nghìn tấn, tăng 4,1% (sản lượng khai thác biển đạt 990,3 nghìn tấn, tăng 4,2%).

  1. Sản xuất công nghiệp

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng Tư ước tính tăng 7,4% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 4 tháng đầu năm 2017, IIP tăng 5,1% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn nhiều mức tăng của cùng kỳ năm 2016[1], nhưng cao hơn mức tăng 4,2% của quý I năm nay. Trong các ngành công nghiệp, ngành chế biến, chế tạo tăng 9,2%; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 9,3%; ngành cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 6,3%; ngành khai khoáng giảm 9,7%.

Chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tháng 3/2017 tăng 15,1% so với tháng trước và tăng 7,4% so với cùng kỳ năm trước; 3 tháng đầu năm tăng 7,5% so với cùng kỳ 2016. Chỉ số tồn kho toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo thời điểm 01/4/2017 tăng 12,7% so với cùng thời điểm năm 2016; tỷ lệ tồn kho bình quân toàn ngành chế biến, chế tạo 3 tháng đầu năm 2017 là 71,9%.

  1. Tình hình đăng ký doanh nghiệp

Trong tháng Tư, cả nước có 13.102 doanh nghiệp thành lập mới (tháng có số doanh nghiệp thành lập mới nhiều nhất trong 12 tháng qua) với số vốn đăng ký là 98,4 nghìn tỷ đồng, tăng 8,9% về số doanh nghiệp và giảm 17,1% về số vốn đăng ký so với tháng trước; vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp đạt 7,5 tỷ đồng, giảm 23,9%. So với cùng kỳ năm trước, số doanh nghiệp thành lập mới tăng 19,6%; số vốn đăng ký tăng 58,1%.

Tính chung 4 tháng đầu năm, cả nước có 39.580 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 369,6 nghìn tỷ đồng, tăng 14% về số doanh nghiệp và tăng 48,9% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2016[2]; vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 9,3 tỷ đồng, tăng 30,6%. Nếu tính cả 455,7 nghìn tỷ đồng của các doanh nghiệp thay đổi tăng vốn thì tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 4 tháng là 825,3 nghìn tỷ đồng. Bên cạnh đó còn có 11.545 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 1,9% so với cùng kỳ năm trước, nâng tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 4 tháng đầu năm nay lên hơn 51 nghìn doanh nghiệp. Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể trong 4 tháng là 4.057 doanh nghiệp, tăng 7,9% so với cùng kỳ năm trước. Số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động là 27.400 doanh nghiệp, tăng 9%; bao gồm 11.491 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 21,6% và 15.909 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể, tăng 1,4%.

  1. Đầu tư

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước 4 tháng đầu năm 2017 đạt 64,4 nghìn tỷ đồng, bằng 22,2% kế hoạch năm và tăng 3,6% so với cùng kỳ năm 2016, bao gồm: Vốn trung ương quản lý đạt 14,1 nghìn tỷ đồng, bằng 21% và tăng 3,7%; vốn địa phương quản lý đạt 50,3 nghìn tỷ đồng, bằng 22,6% và tăng 3,5%.

Đầu tư trực tiếp của nước ngoài từ đầu năm đến thời điểm 20/4/2017 thu hút 734 dự án cấp phép mới với số vốn đăng ký đạt 4.881,6 triệu USD, tăng 5,3% về số dự án và giảm 4% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2016. Bên cạnh đó, có 345 lượt dự án đã cấp phép từ các năm trước đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư với số vốn tăng thêm đạt 4.361,2 triệu USD. Trong 4 tháng đầu năm có 1.687 lượt góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài với tổng giá trị góp vốn là 1.355,2 triệu USD. Như vậy, tính chung tổng vốn đăng ký của các dự án cấp mới, cấp vốn bổ sung và đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần 4 tháng đầu năm đạt 10.598 triệu USD, tăng 40,5% so với cùng kỳ năm trước. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện 4 tháng ước tính đạt 4,8 tỷ USD, tăng 3,2% so với cùng kỳ năm 2016.

  1. Thu, chi ngân sách Nhà nước

Tổng thu ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/4/2017 ước tính đạt 316,7 nghìn tỷ đồng, bằng 26,1% dự toán năm, trong đó thu nội địa 253,8 nghìn tỷ đồng, bằng 25,6%; thu từ dầu thô 13 nghìn tỷ đồng, bằng 33,9%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu 49,9 nghìn tỷ đồng, bằng 27,7%.

Tổng chi ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/4/2017 ước tính đạt 336,8 nghìn tỷ đồng, bằng 24,2% dự toán năm, trong đó chi thường xuyên đạt 246,7 nghìn tỷ đồng, bằng 27,5% dự toán năm; chi trả nợ lãi 31,6 nghìn tỷ đồng, bằng 32%; riêng chi đầu tư phát triển mới đạt 57,8 nghìn tỷ đồng, bằng 16,2%. Chi trả nợ gốc từ đầu năm đến thời điểm 15/4/2017 ước tính đạt 54 nghìn tỷ đồng, bằng 33% dự toán năm.

  1. Hoạt động thương mại, dịch vụ

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 4 tháng đầu năm ước tính đạt 1.267,9 nghìn tỷ đồng, tăng 9,6% so với cùng kỳ năm trước, nếu loại trừ yếu tố giá tăng 6,7% (thấp hơn mức tăng 7,8% của cùng kỳ năm 2016).

Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu 4 tháng đầu năm ước tính đạt 61,3 tỷ USD, tăng 15,4% so với cùng kỳ năm 2016, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 17,3 tỷ USD, tăng 13,7%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 44,0 tỷ USD, tăng 16,1%.

Kim ngạch hàng hóa nhập khẩu 4 tháng ước tính đạt 64,1 tỷ USD, tăng 24,9% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 25,8 tỷ USD, tăng 24,4%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 38,3 tỷ USD, tăng 25,3%. Trong 4 tháng đầu năm 2017 nhập siêu 2,74 tỷ USD, bằng 4,5% tổng kim ngạch hàng hóa xuất khẩu, trong đó khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 8,49 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 5,75 tỷ USD.

Vận tải hành khách 4 tháng đầu năm đạt 1.302,9 triệu lượt khách, tăng 9% so với cùng kỳ năm trước và 59,1 tỷ lượt khách.km, tăng 8,5%. Vận tải hàng hóa 4 tháng đạt 467,8 triệu tấn, tăng 9,1% so với cùng kỳ năm trước và 86,4 tỷ tấn.km, tăng 6%.

Khách quốc tế đến nước ta trong tháng Tư ước tính đạt 1.071,7 nghìn lượt người, tăng 6,5% so với tháng trước và tăng 34% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 4 tháng đầu năm, khách quốc tế đến nước ta ước tính đạt 4.284,1 nghìn lượt người, tăng 30,3% so với cùng kỳ năm 2016.

  1. Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và đô la Mỹ

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4/2017 không thay đổi so với tháng trước. CPI bình quân 4 tháng đầu năm 2017 tăng 4,80% so với bình quân cùng kỳ năm 2016. CPI tháng 4/2017 tăng 0,90% so với tháng 12/2016 và tăng 4,30% so với cùng kỳ năm 2016.

Lạm phát cơ bản tháng 4/2017 tăng 0,09% so với tháng trước và tăng 1,50% so với cùng kỳ năm trước. Lạm phát cơ bản bình quân 4 tháng đầu năm 2017 tăng 1,62% so với bình quân cùng kỳ năm 2016.

Chỉ số giá vàng tháng 4/2017 tăng 1,01% so với tháng trước; tăng 3,01% so với tháng 12/2016 và tăng 5,74% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số giá đô la Mỹ tháng 4/2017 giảm 0,28% so với tháng trước; giảm 0,02% so với tháng 12/2016 và tăng 1,58% so với cùng kỳ năm 2016.

  1. Một số tình hình xã hội

Trong 4 tháng đầu năm 2017, cả nước có 93,9 nghìn lượt hộ thiếu đói, giảm 26,1% so với cùng kỳ năm trước, tương ứng với 386,7 nghìn lượt nhân khẩu thiếu đói, giảm 26%. Để khắc phục tình trạng thiếu đói, từ đầu năm, các cấp, các ngành, các tổ chức từ Trung ương đến địa phương đã hỗ trợ các hộ thiếu đói 13,4 nghìn tấn lương thực và khoảng 1,1 tỷ đồng.

Tính chung 4 tháng đầu năm 2017, trên địa bàn cả nước đã xảy ra 6.369 vụ tai nạn giao thông, làm 2.795 người chết, 1.440 người bị thương và 3.679 người bị thương nhẹ. Bình quân 1 ngày trong 4 tháng, trên địa bàn cả nước xảy ra 53 vụ tai nạn giao thông, làm 23 người chết, 12 người bị thương và 30 người bị thương nhẹ.

Thiên tai trong 4 tháng đầu năm đã làm 2 người chết và 13 người bị thương; gần 4 nghìn ngôi nhà bị sập đổ, sạt lở, tốc mái; 4,4 nghìn ha lúa và 2,5 nghìn ha hoa màu bị hư hỏng. Tổng giá trị thiệt hại trong 4 tháng ước tính hơn 213 tỷ đồng. Đáng lưu ý, vừa qua xảy ra tình trạng sạt lở đất nghiêm trọng tại xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, làm 16 ngôi nhà bị sập đổ hoàn toàn; hơn 100 hộ dân bị ảnh hưởng phải di dời; giá trị thiệt hại ước tính 8,8 tỷ đồng. Dự báo tình hình sạt lở đất vẫn rất phức tạp, chính quyền địa phương cần theo dõi chặt chẽ diễn biến sạt lở, chủ động di dời các hộ dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, có nguy cơ sạt lở cao để đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng, hạn chế thiệt hại về tài sản.

Trong 4 tháng đầu năm nay đã phát hiện 6.457 vụ vi phạm quy định về bảo vệ môi trường trên địa bàn cả nước, trong đó xử lý 5.634 vụ với tổng số tiền phạt hơn 86 tỷ đồng. Trong 4 tháng, trên địa bàn cả nước xảy ra 1.687 vụ cháy, nổ, làm 40 người chết và 87 người bị thương, thiệt hại ước tính khoảng 864 tỷ đồng./.

 

TỔNG CỤC THỐNG KÊ


[1] IIP 4 tháng đầu năm 2016 tăng 7,4% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Ngành khai khoáng giảm 1,6%; ngành chế biến, chế tạo tăng 9,7%; sản xuất và phân phối điện tăng 12,2%; cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 8,7%.

[2] Cùng kỳ năm 2016, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng 22,9%; số vốn đăng ký tăng 52,8%.