1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản

a) Nông nghiệp

Tính đến ngày 15/7, cả nước đã gieo cấy được 1.000,5 nghìn ha lúa mùa, bằng 94,7% cùng kỳ năm trước, trong đó các địa phương phía Bắc gieo cấy 838 nghìn ha, bằng 93,4%; các địa phương phía Nam gieo cấy 162,5 nghìn ha, bằng 102,1%.

Đến trung tuần tháng Bảy, cả nước gieo cấy được 2.050,1 nghìn ha lúa hè thu, bằng 99,7% cùng kỳ năm trước, trong đó các địa phương phía Bắc đạt 174,4 nghìn ha, bằng 100,6%; các địa phương phía Nam đạt 1.875,7 nghìn ha, bằng 99,6%, riêng vùng Đồng bằng sông Cửu Long đạt 1.602,5 nghìn ha, bằng 99,6%. Hiện nay trà lúa hè thu sớm đã cho thu hoạch với diện tích đạt 462,4 nghìn ha, bằng 79,6% cùng kỳ năm trước, trong đó vùng Đồng bằng sông Cửu Long đạt 450,6 nghìn ha, bằng 79,3%.

Cũng đến thời điểm 15/7, vùng Đồng bằng sông Cửu Long đã xuống giống được 251,1 nghìn ha lúa thu đông, bằng 72,2% cùng kỳ năm trước. Do mùa lũ nước rút chậm, đồng thời để tránh dịch bệnh cho cây trồng và tuân thủ lịch thời vụ của ngành nông nghiệp nên vụ thu đông năm nay gieo xạ chậm hơn so với cùng kỳ năm trước.

Tính đến giữa tháng Bảy, các địa phương trên cả nước đã gieo trồng được 833,7 nghìn ha ngô, bằng 97% cùng kỳ năm trước; 93,2 nghìn ha khoai lang, bằng 92,3%; 155,6 nghìn ha lạc, bằng 90,2%; 33,6 nghìn ha đậu tương, bằng 61,2%; 833 nghìn ha rau, đậu, bằng 98%.

Tính đến tháng Bảy, đàn trâu cả nước giảm 1,2%; đàn bò tăng 2,3%; đàn gia cầm tăng 5,4%; đàn lợn giảm 2,8%. Đến ngày 25/7/2018, cả nước không còn dịch bệnh trên gia súc, gia cầm.

b) Lâm nghiệp

Tính chung 7 tháng, diện tích rừng trồng tập trung ước tính đạt 115,8 nghìn ha, tăng 1,5% so với cùng kỳ năm trước; số cây lâm nghiệp trồng phân tán đạt 42,8 triệu cây, tăng 0,1%; sản lượng gỗ khai thác đạt 6.486 nghìn m3, tăng 8,5%; sản lượng củi khai thác đạt 14,8 triệu ste, giảm 1,6%. Diện tích rừng bị thiệt hại trong 7 tháng là 720,3 ha, giảm 25,6% so với cùng kỳ năm trước, trong đó diện tích rừng bị cháy là 279,3 ha, giảm 27,9%; diện tích rừng bị chặt phá là 414 ha, giảm 24,1%.

c) Thủy sản

Sản lượng thủy sản tháng Bảy ước tính đạt 713,1 nghìn tấn, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước, trong đó sản lượng thủy sản nuôi trồng đạt 376,7 nghìn tấn, tăng 7%; sản lượng thủy sản khai thác đạt 336,4 nghìn tấn, tăng 5%.

Tính chung 7 tháng, sản lượng thủy sản ước tính đạt 4.274,2 nghìn tấn, tăng 5,7% so với cùng kỳ năm trước, trong đó sản lượng thủy sản nuôi trồng đạt 2.170,2 nghìn tấn, tăng 6,5%; sản lượng thủy sản khai thác đạt 2.104 nghìn tấn, tăng 5% (sản lượng khai thác biển đạt 2.001,7 nghìn tấn, tăng 5,2%).

  1. Sản xuất công nghiệp

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng Bảy ước tính tăng 14,3% so với cùng kỳ năm trước, trong đó ngành khai khoáng tăng 2,8%; ngành chế biến, chế tạo tăng 16,6%; sản xuất và phân phối điện tăng 12,2%; cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 7,6%.

Tính chung 7 tháng năm 2018, IIP tăng 10,9% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức tăng 7,1% của cùng kỳ năm 2017. Trong đó, ngành chế biến, chế tạo duy trì tốc độ tăng trưởng cao 13,1%, đóng góp 9,9 điểm phần trăm vào mức tăng chung; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 10,7%, đóng góp 1 điểm phần trăm; ngành cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 6,6%, đóng góp 0,1 điểm phần trăm; ngành khai khoáng giảm 0,5%, làm giảm 0,1 điểm phần trăm mức tăng chung.

  1. Tình hình đăng ký doanh nghiệp

Trong tháng Bảy, cả nước có 11.262 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 122,1 nghìn tỷ đồng, giảm 7,8% về số doanh nghiệp và giảm 7,6% về số vốn đăng ký so với tháng trước[1]; vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp đạt 10,8 tỷ đồng, tăng 0,2%; tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới là 115 nghìn người, tăng 19,9%. Trong tháng, cả nước còn có 2.970 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 9% so với tháng trước; có 7.972 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động (bao gồm 2.442 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn và 5.530 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể), giảm 9%; có 1.085 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, giảm 1%.

Tính chung 7 tháng năm nay, cả nước có 75.793 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 771,1 nghìn tỷ đồng, tăng 3,9% về số doanh nghiệp và tăng 11,6% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2017[2]; vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 10,2 tỷ đồng, tăng 7,4%. Nếu tính cả 1.460,4 nghìn tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp thay đổi tăng vốn thì tổng số vốn đăng ký bổ sung thêm vào nền kinh tế trong 7 tháng năm 2018 là 2.231,5 nghìn tỷ đồng. Bên cạnh đó, còn có 18.696 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 6,5% so với cùng kỳ năm trước, nâng tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 7 tháng năm nay lên gần 94,5 nghìn doanh nghiệp. Tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới 7 tháng năm 2018 là 623,5 nghìn người, giảm 13,5% so với cùng kỳ năm trước.Trong 7 tháng, số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động là 59.910 doanh nghiệp (bao gồm 19.994 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn và 39.916 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể), tăng 38,4% so với cùng kỳ năm trước; số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể là 7.714 doanh nghiệp, tăng 16,7%.

  1. Đầu tư

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước 7 tháng năm 2018 ước tính đạt 153,7 nghìn tỷ đồng, bằng 44,5% kế hoạch năm và tăng 10,6% so với cùng kỳ năm trước gồm có: Vốn trung ương quản lý đạt 28,2 nghìn tỷ đồng, bằng 42,8% và giảm 8,1%; vốn địa phương quản lý đạt 125,5 nghìn tỷ đồng, bằng 44,9% và tăng 15,9%.

Đầu tư trực tiếp của nước ngoài từ đầu năm đến thời điểm 20/7/2018 thu hút 1.656 dự án cấp phép mới với số vốn đăng ký đạt 13.205,4 triệu USD, tăng 20,2% về số dự án và tăng 2,2% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2017. Bên cạnh đó, có 627 lượt dự án đã cấp phép từ các năm trước đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư với số vốn tăng thêm đạt 4.947,2 triệu USD, giảm 15,8% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, tổng số vốn đăng ký cấp mới và vốn tăng thêm trong 7 tháng đạt 18.152,6 triệu USD, giảm 3,5% so với cùng kỳ năm 2017. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện 7 tháng năm nay ước tính đạt 9,85 tỷ USD, tăng 8,8% so với cùng kỳ năm 2017. Trong 7 tháng năm 2018 còn có 3.311 lượt góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài với tổng giá trị góp vốn là 4,79 tỷ USD, tăng 53,3% so với cùng kỳ năm 2017, trong đó có 475 lượt góp vốn, mua cổ phần làm tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp với giá trị vốn góp là 1,64 tỷ USD và 2.836 lượt nhà đầu tư nước ngoài mua lại cổ phần trong nước mà không làm tăng vốn điều lệ với giá trị 3,15 tỷ USD.

Về đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài, trong 7 tháng năm nay bên cạnh 81 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đầu tư của phía Việt Nam là 238,3 triệu USD, còn có 21 dự án điều chỉnh vốn với số vốn tăng thêm là 41,3 triệu USD. Tính chung tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài (vốn cấp mới và tăng thêm) 7 tháng năm 2018 đạt 279,6 triệu USD.

  1. Hoạt động thương mại, vận tải và du lịch

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng Bảy ước tính đạt 371,5 nghìn tỷ đồng, tăng 1,6% so với tháng trước và tăng 13,3% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 7 tháng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tính đạt 2.493,4 nghìn tỷ đồng, tăng 11,1% so với cùng kỳ năm trước, loại trừ yếu tố giá tăng 8,4% (cùng kỳ năm 2017 tăng 7,98%).

Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu thực hiện tháng 6/2018 đạt 19.845 triệu USD, cao hơn 245 triệu USD so với số ước tính. Ước tính tháng Bảy, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu đạt 19,50 tỷ USD, giảm 1,7% so với tháng trước. Tính chung 7 tháng, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước tính đạt 133,69 tỷ USD, tăng 15,3% so với cùng kỳ năm 2017, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 39,03 tỷ USD, tăng 18,7%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 94,66 tỷ USD, tăng 14%.

Kim ngạch hàng hóa nhập khẩu thực hiện tháng 6/2018 đạt 19.046 triệu USD, thấp hơn 654 triệu USD so với số ước tính. Ước tính tháng Bảy, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu đạt 19,80 tỷ USD, tăng 4% so với tháng trước. Tính chung 7 tháng, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu ước tính đạt 130,63 tỷ USD, tăng 10,2% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 54,16 tỷ USD, tăng 12,7%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 76,47 tỷ USD, tăng 8,5%.

Cán cân thương mại hàng hóa thực hiện tháng Sáu xuất siêu 799 triệu USD[3]. Tháng Bảy ước tính nhập siêu 300 triệu USD. Tính chung 7 tháng xuất siêu 3,1 tỷ USD[4], trong đó khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 15,1 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 18,2 tỷ USD.

Vận tải hành khách 7 tháng năm 2018 đạt 2.653,1 triệu lượt khách, tăng 10,1% so với cùng kỳ năm trước và 117,8 tỷ lượt khách.km, tăng 10,5%. Vận tải hàng hóa 7 tháng đạt 933,6 triệu tấn, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm trước và 173,6 tỷ tấn.km, tăng 6,9%.

Khách quốc tế đến nước ta trong tháng Bảy ước tính đạt 1.188,8 nghìn lượt người, tăng 0,5% so với tháng trước. Tính chung 7 tháng, khách quốc tế đến Việt Nam đạt 9.080,3 nghìn lượt người, tăng 25,4% so với cùng kỳ năm trước.

  1. Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và đô la Mỹ

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7/2018 giảm 0,09% so với tháng trước, CPI bình quân 7 tháng năm nay tăng 3,45% so với bình quân cùng kỳ năm 2017. CPI tháng 7/2018 tăng 2,13% so với tháng 12/2017 và tăng 4,46% so với cùng kỳ năm trước.

Lạm phát cơ bản tháng 7/2018 tăng 0,15% so với tháng trước và tăng 1,41% so với cùng kỳ năm trước. Lạm phát cơ bản bình quân 7 tháng năm nay tăng 1,36% so với bình quân cùng kỳ năm 2017.

Chỉ số giá vàng tháng 7/2018 giảm 1,57% so với tháng trước; tăng 0,48% so với tháng 12/2017 và tăng 2,88% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số giá đô la Mỹ tháng 7/2018 tăng 0,84% so với tháng trước; tăng 1,3% so với tháng 12/2017 và tăng 1,28% so với cùng kỳ năm 2017.

  1. Một số tình hình xã hội

Trong 7 tháng năm 2018, cả nước có 96,2 nghìn lượt hộ thiếu đói, giảm 39,4% so với cùng kỳ năm trước, tương ứng với 383,5 nghìn lượt nhân khẩu thiếu đói, giảm 41,1%. Để khắc phục tình trạng thiếu đói, từ đầu năm đến nay, các cấp, các ngành, các tổ chức từ Trung ương đến địa phương đã hỗ trợ các hộ thiếu đói 7,4 nghìn tấn lương thực và khoảng 500 triệu đồng.

Tính chung 7 tháng năm 2018, trên địa bàn cả nước đã xảy ra 10.350 vụ tai nạn giao thông làm 4.716 người chết, 2.858 người bị thương và 5.248 người bị thương nhẹ. Bình quân 1 ngày trong 7 tháng, trên địa bàn cả nước xảy ra 49 vụ tai nạn giao thông, gồm 25 vụ tai nạn giao thông từ ít nghiêm trọng trở lên và 24 vụ va chạm giao thông, làm 22 người chết, 14 người bị thương và 25 người bị thương nhẹ.

Trong tháng, cơn bão số 3 đã gây nhiều thiệt hại về người và tài sản. Theo ước tính sơ bộ, bão số 3 làm 34 người chết và người mất tích, 26 người bị thương; hơn 7,2 nghìn ngôi nhà bị sập đổ và ngập nước; 5,2 nghìn ngôi nhà bị hư hỏng và di dời khẩn cấp; 96,4 nghìn ha lúa và hoa màu bị ngập úng; 6,5 nghìn con gia súc và 115 nghìn con gia cầm bị chết và cuốn trôi; 6,2 nghìn ha diện tích nuôi trông thủy sản bị ảnh hưởng; nhiều tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ bị sạt lở gây ách tắc giao thông.

Trong 7 tháng, cơ quan chức năng phát hiện 8.930 vụ vi phạm môi trường trên địa bàn cả nước, trong đó xử lý 8.390 vụ với tổng số tiền phạt hơn 116,8 tỷ đồng.

Trong tháng 7/2018, trên địa bàn cả nước xảy ra 369 vụ cháy, nổ, làm 3 người chết và 17 người bị thương, thiệt hại ước tính gần 214 tỷ đồng. Tính chung 7 tháng, cả nước xảy ra 2.460 vụ cháy, nổ, làm 70 người chết và 186 người bị thương, thiệt hại ước tính khoảng 1.414 tỷ đồng./.

TỔNG CỤC THỐNG KÊ


[1] So với cùng kỳ năm trước, số doanh nghiệp giảm 3,5%; số vốn đăng ký tăng 29,1%.

[2] 7 tháng năm 2017, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng 13,8% so với cùng kỳ năm trước; số vốn đăng ký tăng 39%; vốn đăng ký bình quân 1 doanh nghiệp tăng 22,2%.

[3] Ước tính tháng Sáu nhập siêu 100 triệu USD.

[4] Trong đó, 7 tháng nhập siêu từ Hàn Quốc 16,3 tỷ USD, giảm 13% so với cùng kỳ năm trước; nhập siêu từ Trung Quốc 16,3 tỷ USD, tăng 1,6%.