“Xuất nhập khẩu hàng hoá Việt Nam 20 năm đổi mới” gồm những thông tin phản ánh sự phát triển của hoạt động thương mại quốc tế của nước ta từ năm 1986 đến năm 2005 trên cơ sở hệ thống hoá số liệu chính thức hàng năm của Tổng cục Thống kê.

Nội dung cuốn sách gồm:

Phần I: Tổng quan về xuất nhập khẩu trong 20 năm đổi mới

Phần II: Số liệu gồm các nội dung:

  1. Kết quả chung về xuất nhập khẩu
  2. Trị giá xuất nhập khẩu của Việt Nam với các Châu lục, khối nước;
  3. Mặt hàng xuất nhập khẩu chủ yếu
  4. Xuất nhập khẩu Việt Nam với một số nước bạn hàng chủ yếu

Phần III: Giải thích số liệu thống kê xuất nhập khẩu