Ấn phẩm gồm 3 phần:

Phần I: Tổng quan về hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam giai đoạn 2011-2016.

Phần II: Số liệu thu hút đầu tư nước ngoài giai đoạn 2011-2016.

Phần III: Số liệu tổng hợp kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp FDI giai đoạn 2011-2016