“Kết quả Tổng điều tra kinh tế năm 2017” phác họa đầy đủ sự biến động, phân bố các cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp, số lượng lao động, cơ cấu ngành, vùng của nền kinh tế, kết quả đóng góp của từng ngành kinh tế cho sự phát triển của cả nước, từng địa phương qua 5 năm, làm cơ sở cho các ngành, các cấp rà soát, điều chỉnh, bổ sung chính sách, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, vùng, phát triển nguồn nhân lực, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin… để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội 5 năm (2016-2020) theo Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.