Bao gồm các bảng biểu số liệu tổng hợp từ cuộc Khảo sát Mức sống hộ gia đình năm 2012: Một số đặc điểm nhân khẩu học cơ bản liên quan đến mức sống; Giáo dục; Lao động – việc làm; Y tế và chăm sóc sức khoẻ;  Thu nhập; Chi tiêu; Đồ dùng lâu bền; Nhà ở, điện nước, phương tiện vệ sinh và internet;  Tham gia các chương trình xoá đói giảm nghèo; Ngành nghề sản xuất kinh doanh; Các đặc điểm chung của xã .