Cuộc điều tra chi tiêu khách du lịch được Tổng cục Thống kê tiến hành theo Quyết định số 1083/QĐ-TCTK ngày 20 tháng 6 năm 2005 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê. Cuộc điều tra này được tiến hành trên địa bàn 26 tỉnh, thành phố trọng điểm về du lịch với đối tượng điều tra là khách du lịch quốc tế và Việt Nam đang nghỉ ở các cơ sở lưu trú du lịch tại các tỉnh, thành phố này.

“Kết quả điều tra chi tiêu của khách du lịch năm 2005” gồm ba phần chính:

Phần thứ nhất: Tổng quan về cơ cấu và thực trạng chi tiêu của các loại khách du lịch qua kết quả điều tra

 Phần thứ hai: Số liệu về kết quả điều tra khách du lịch quốc tế

Phần thứ ba: Số liệu về kết quả điều tra khách du lịch trong nước.