“Công nghiệp Việt Nam 20 năm đổi mới và phát triển” được xuất bản tiếp theo tập số liệu 5 năm 1981-1985 là bộ số liệu thống kê công nghiệp hoàn chỉnh được thu thập, xử lý và phân tích trên phạm vi cả nước theo các chuẩn mực quốc tế. Số liệu trong cuốn sách này đã được hệ thống hoá nhằm phản ánh khái quát tình hình đổi mới và phát triển ngành công nghiệp Việt Nam trong giai đoạn 1986-2005. Cuốn sách được trình bày trong 3 phần:

Phần 1: Những khái niệm, nội dung, giải thích chung về các phân tổ, chỉ tiêu và phạm vi số liệu.

Phần 2: Phân tích tổng quan phát triển công nghiệp thời kỳ 1986-2005.

Phần 3: Bộ số liệu công nghiệp từ 1985-2005.