Báo cáo tóm tắt với 2 phần chính sau đây: Phần thứ nhất: Tổng quan tình hình kinh tế – xã hội nông thôn và sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản 2011-2016; Phần thứ hai: Một số chỉ tiêu chủ yếu kết quả Tổng điều tra năm 2016.