1. Quyết định số 307/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2021
 2. Quyết định số 752 QĐ-TTg Về việc thành lập Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2021
 3. Quyết định 01344 QĐ-BKHĐT Về việc ban hành Phương án Tổng điều tra dân kinh tế năm 2021
 4. Phương án Tổng điều tra dân kinh tế năm 2021
 5. Phiếu thu thập thông tin đối với doanh nghiep, hợp tác xã năm 2020
 6. Quy trình điều tra phiếu Doanh nghiệp
 7. Quy trình lập bảng kê phiếu Sự nghiệp, Hiệp hội
 8. Phiếu và giải thích ghi phiếu Cá thể
 9. Quy trình điều tra phiếu Cá thể
 10. Phiếu và giải thích ghi phiếu Tôn giáo
 11. Quy trình chọn mẫu phiếu Doanh nghiệp, Cá thể
 12. Phương án, phiếu, bảng hỏi và giải thích phiếu Thu thập thông tin cơ sở hành chính, tổ chức chính trị-xã hội