1. Khái niệm, phương pháp tính

Là tỷ lệ phần trăm giữa vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội so với tổng sản phẩm trong nước của một thời kỳ xác định.

Công thức tính:

Vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội so với tổng sản phẩm trong nước (%)

=

Vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội trong năm tính theo giá hiện hành

×

100

Tổng sản phẩm trong nước cùng năm tính theo giá hiện hành

  1. Phân tổ chủ yếu: Tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương.
  2. Kỳ công bố: Năm.
  3. Nguồn số liệu

– Như nguồn số liệu của chỉ tiêu 0401;

– Như nguồn số liệu của chỉ tiêu 0501.

5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Tổng cục Thống kê.