1. Khái niệm, phương pháp tính:

Xuất siêu hàng hóa là khi tổng giá trị xuất khẩu hàng hoá lớn hơn tổng giá trị nhập khẩu hàng hoá trong một thời kỳ nhất định, phản ánh tình trạng thặng dư cán cân thương mại hàng hóa.

Nhập siêu hàng hóa là khi tổng giá trị nhập khẩu hàng hoá lớn hơn tổng giá trị xuất khẩu hàng hoá trong một thời kỳ nhất định, phản ánh tình trạng thâm hụt cán cân thương mại hàng hóa.

  1. Phân tổ chủ yếu

– Châu lục: Phân tổ theo khu vực địa lý;

– Khối nước: Gồm các khối EU, ASEAN, OPEC, APEC;

– Nước/vùng lãnh thổ.

  1. Kỳ công bố: Tháng, quý, năm.
  2. Nguồn số liệu

Đối với hàng hóa phải thực hiện tờ khai hải quan tại Việt Nam: Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia;

Đối với hàng hóa không thực hiện tờ khai hải quan tại Việt Nam: Điều tra doanh nghiệp; điều tra xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa.

  1. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Tổng cục Thống kê.