1. Khái niệm, phương pháp tính

Tỷ trọng giá trị xuất khẩu ngành công nghiệp công nghệ cao trong tổng giá trị ngành công nghiệp công nghệ cao là chỉ tiêu tương đối, thể hiện bằng tỷ lệ phần trăm giữa giá trị xuất khẩu ngành công nghiệp công nghệ cao so với tổng giá trị ngành công nghiệp công nghệ cao.

Công thức tính:

Tỷ trọng giá trị xuất khẩu ngành công nghiệp công nghệ cao trong tổng giá trị ngành công nghiệp
công nghệ cao (%)
= Giá trị xuất khẩu sản phẩm công nghệ cao trong kỳ báo cáo × 100

Tổng giá trị ngành công nghiệp công nghệ cao

2. Phân tổ chủ yếu: Ngành kinh tế

3. Kỳ công bố: Năm.

4. Nguồn số liệu

– Tổng điều tra kinh tế;

– Điều tra doanh nghiệp;

– Điều tra cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể;

– Kết quả các cuộc điều tra thống kê trong Chương trình điều tra thống kê quốc gia;

– Dữ liệu hành chính.

5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp

– Chủ trì: Tổng cục Thống kê;

– Phối hợp: Bộ Công thương, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính.