1. Khái niệm, phương pháp tính

Tỷ trọng đóng góp của các yếu tố vốn, lao động, năng suất các nhân tố tổng hợp vào tốc độ tăng trưởng chung được đo bằng tỷ lệ phần trăm đóng góp của từng yếu tố trong tăng trưởng chung của tổng sản phẩm trong nước.

Công thức tính:

Tỷ trọng đóng góp
của yếu tố vốn vào tốc độ tăng trưởng chung (%)

= Mức tăng GDP so với năm trước do yếu tố vốn đóng góp


× 100
Tổng mức tăng GDP so với năm trước

Tỷ trọng đóng góp
của yếu tố lao động vào
tốc độ tăng trưởng chung
(%)

= Mức tăng GDP so với năm trước do
yếu tố lao động đóng góp


× 100

Tổng mức tăng GDP so với năm trước

Tỷ trọng đóng góp
của TFP vào tốc độ tăng trưởng chung (%)

= Mức tăng GDP so với năm trước
do TFP đóng góp


× 100

Tổng mức tăng GDP so với năm trước

2. Kỳ công bố: Năm có số tận cùng là 0, 3, 5, 8.

3. Nguồn số liệu

– Kết quả các cuộc điều tra thống kê trong Chương trình điều tra thống kê quốc gia;

– Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia;

– Dữ liệu hành chính.

4. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê).