1. Khái niệm, phương pháp tính

Tỷ suất sinh thô cho biết cứ 1000 dân, có bao nhiêu trẻ em sinh ra sống trong năm.

Công thức tính:

CBR (‰) =B/P x 1000

Trong đó:

B: Tổng số sinh trong năm;

P: Dân số trung bình (hoặc dân số giữa năm).

  1. Phân tổ chủ yếu

– Giới tính của trẻ mới sinh;

– Thành thị/nông thôn;

– Tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương.

  1. Kỳ công bố: Năm.
  2. Nguồn số liệu

– Tổng điều tra dân số và nhà ở;

– Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ;

– Điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình;

– Điều tra nhân khẩu học và sức khỏe;

– Dữ liệu hành chính.

5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Tổng cục Thống kê.