1. Khái niệm, phương pháp tính

Tỷ suất chết của trẻ em dưới một tuổi là số đo mức độ chết của trẻ em trong năm đầu tiên của cuộc sống. Tỷ suất này được định nghĩa là số trẻ em dưới một tuổi chết tính bình quân trên một nghìn trẻ em sinh ra sống trong năm.

Công thức tính:

IMR  =

   D0

x1000


 B

                                               

Trong đó:

IMR : Tỷ suất chết của trẻ em dưới một tuổi;

D0     : Số trẻ em chết ở độ tuổi dưới một tuổi trong năm;

B     : Tổng số trường hợp sinh ra sống trong năm.

2. Phân tổ chủ yếu

– Giới tính;

– Vùng;

– Tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương.

3. Kỳ công bố: Năm.

4. Nguồn số liệu

– Tổng điều tra dân số và nhà ở;

– Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ;

– Điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình.

5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Tổng cục Thống kê.