1. . Khái niệm, phương pháp tính

  Trẻ em dưới 05 tuổi đã được đăng ký khai sinh là số trẻ em dưới 05 tuổi tính từ ngày sinh, được đăng ký khai sinh và cấp Giấy khai sinh theo quy định của Luật Hộ tịch.

  Tỷ lệ trẻ em dưới 05 tuổi đã được đăng ký khai sinh là tỷ lệ phần trăm giữa số trẻ em dưới 05 tuổi đã được đăng ký khai sinh so với tổng số trẻ em dưới 05 tuổi trong kỳ báo cáo.

  Công thức tính:

  Tỷ lệ trẻ em dưới 05 tuổi đã được đăng ký khai sinh (%) =

  Số trẻ em dưới 05 tuổi đã được đăng ký khai sinh


  x 100

  Số trẻ em dưới 05 tuổi

  1. Phân tổ chủ yếu

  – Giới tính;

  – Dân tộc;

  – Tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

  – Vùng kinh tế – xã hội.

  1. Kỳ công bố: Năm.

  Riêng phân tổ dân tộc công bố theo kỳ 5 năm.

  1. Nguồn số liệu

  – Tổng điều tra dân số và nhà ở;

  – Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ;

  – Điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình;

  – Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư;

  – Cơ sở dữ liệu về hộ tịch điện tử;

  – Kho dữ liệu chuyên ngành dân số.

  1. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp

  – Chủ trì: Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê).

  – Phối hợp:

  + Bộ Công an;

  + Bộ Y tế: Cung cấp kho dữ liệu chuyên ngành dân số;

  + Bộ Tư pháp: Cung cấp cơ sở dữ liệu về hộ tịch điện tử.