1. Khái niệm, phương pháp tính

Tiết kiệm là một trong hai thành phần cấu thành của thu nhập quốc gia khả dụng, bằng hiệu số giữa thu nhập quốc gia khả dụng và tiêu dùng cuối cùng.

Công thức tính:

Tỷ lệ tiết kiệm so với GDP (%)

= Tiết kiệm trong năm


× 100

GDP trong cùng năm

2. Kỳ công bố: Năm.

3. Nguồn số liệu

– Tiết kiệm: Kết quả các cuộc điều tra thống kê trong Chương trình điều tra thống kê quốc gia; chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia;

– GDP: Như nguồn số liệu của chỉ tiêu “0501. Tổng sản phẩm trong nước”.

4. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê).