1. Khái niệm, phương pháp tính

Tiết kiệm là một trong hai thành phần cấu thành của thu nhập quốc gia khả dụng, bằng hiệu số giữa thu nhập quốc gia khả dụng và tiêu dùng cuối cùng.

Công thức tính:

Tỷ lệ tiết kiệm so với GDP (%) = Tiết kiệm trong năm   × 100

GDP trong cùng năm

  1. Phân tổ chủ yếu: Khu vực thể chế và toàn bộ nền kinh tế (kỳ 2 năm).
  2. Kỳ công bố: Năm, 2 năm.
  3. Nguồn số liệu

– Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia;

– Từ các chỉ tiêu thống kê trong hệ thống tài khoản quốc gia do Tổng cục Thống kê tổng hợp, tính toán.

5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Tổng cục Thống kê.