1. Khái niệm, phương pháp tính

Tỷ lệ tiết kiệm so với tích luỹ tài sản trong một thời kỳ nhất định được tính theo công thức:

Tỷ lệ tiết kiệm so với tích luỹ tài sản (%)

=

Tiết kiệm trong năm

×

100


Tích luỹ tài sản trong cùng năm

  1. Phân tổ chủ yếu: Tỷ lệ gộp và thuần.
  2. Kỳ công bố: Năm.
  3. Nguồn số liệu: Số liệu các chỉ tiêu tiết kiệm và tích luỹ tài sản do Tổng cục Thống kê tổng hợp, tính toán.

5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Tổng cục Thống kê.