1. Khái niệm, phương pháp tính

Tỷ lệ thu nhập quốc gia so với tổng sản phẩm trong nước là tỷ lệ phần trăm của thu nhập quốc gia so với tổng sản phẩm trong nước (GDP) trong một thời kỳ nhất định, thường là một năm.

Công thức tính:

      

     T(%)

 

=

GNI theo giá hiện hành năm n

 

×

 

100


GDP theo giá hiện hành năm n

Trong đó:

T­ – Tỷ lệ thu nhập quốc gia so với tổng sản phẩm trong nước;

GNI – Thu nhập quốc gia năm n;

GDP – Tổng sản phẩm trong nước năm n.

  1. Phân tổ chủ yếu: Tỷ lệ gộp và tỷ lệ thuần.
  2. Kỳ công bố: Năm.
  3. Nguồn số liệu:

– Số liệu GDP: Như nguồn số liệu của chỉ tiêu 0501;

– Số liệu GNI: Như nguồn số liệu của chỉ tiêu 0508.

5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Tổng cục Thống kê .