1. Khái niệm, phương pháp tính

Tỷ lệ thu nhập quốc gia so với tổng sản phẩm trong nước là tỷ lệ phần trăm giữa thu nhập quốc gia so với tổng sản phẩm trong nước (GDP) trong một thời kỳ nhất định, thường là một năm.

Công thức tính:

     Tỷ lệ thu nhập quốc gia so với tổng sản phẩm trong nước (%)

= Thu nhập quốc gia theo giá
hiện hành năm n


× 100

Tổng sản phẩm trong nước theo giá hiện hành năm n

2. Kỳ công bố: Năm.

3. Nguồn số liệu

– Thu nhập quốc gia: Như nguồn số liệu của chỉ tiêu “0507. Thu nhập quốc gia”;

– Tổng sản phẩm trong nước: Như nguồn số liệu của chỉ tiêu “0501. Tổng sản phẩm trong nước”.

4. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê).