1. Phương pháp tính
Tỷ lệ thu ngân sách nhà nước so với tổng sản phẩm trong nước (%)  

=

 

Tổng thu ngân sách nhà nước

×  100


Tổng sản phẩm trong nước

Lưu ý: các chỉ tiêu tổng thu ngân sách nhà nước và tổng sản phẩm trong nước cùng được tính theo giá hiện hành.

  1. Phân tổ chủ yếu

a) Kỳ quý phân tổ theo: Khoản thu chủ yếu.

b) Kỳ năm phân tổ theo:

– Khoản thu chủ yếu;

– Ngành kinh tế.

  1. Kỳ công bố: Quý, năm.
  2. Nguồn số liệu: Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia.
  3. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Tổng cục Thống kê.