1. Khái niệm, phương pháp tính

Tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội là số phần trăm nữ đại biểu Quốc hội so với tổng số đại biểu Quốc hội trong cùng nhiệm kỳ.

Công thức tính:

Tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội (%)

=

Số nữ đại biểu Quốc hội khóa k  

× 100


Tổng số đại biểu Quốc hội cùng khóa

  1. Phân tổ chủ yếu

– Dân tộc;

– Nhóm tuổi;

– Trình độ học vấn.

  1. Kỳ công bố: Đầu mỗi nhiệm kỳ.
  2. Nguồn số liệu: Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia.
  3. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Văn phòng Quốc hội.