1. Khái niệm, phương pháp tính

Tỷ lệ nữ đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh/thành phố, huyện/quận/thị xã/thành phố, xã/phường/thị trấn là số phần trăm nữ đại biểu Hội đồng nhân dân so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân cùng khoá.

Công thức tính:

Tỷ lệ nữ đại biểu Hội đồng nhân dân cấp t khóa k (%)

=

Số nữ đại biểu Hội đồng nhân dân cấp t khoá k  × 100

Tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp t khóa k

  1. Phân tổ chủ yếu

– Cấp hành chính;

– Dân tộc;

– Nhóm tuổi;

– Trình độ học vấn.

  1. Kỳ công bố: Đầu mỗi nhiệm kỳ.
  2. Nguồn số liệu: Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia.
  3. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Bộ Nội vụ.