1. Phương pháp tính
Tỷ lệ động viên thu ngân sách từ thuế và lệ phí so với tổng sản phẩm trong nước (%)  

=

Thuế và lệ phí

× 100


Tổng sản phẩm trong nước

Lưu ý: Thuế và lệ phí và Tổng sản phẩm trong nước đều tính theo giá hiện hành.

  1. Phân tổ chủ yếu: Loại thuế, lệ phí.
  2. Kỳ công bố: Năm.
  3. Nguồn số liệu: Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia.
  4. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Tổng cục Thống kê.