1. Khái niệm, phương pháp tính

Là tỷ lệ phần trăm giữa chi ngân sách nhà nước và tổng sản phẩm trong nước.

Công thức tính:

Tỷ lệ chi ngân sách nhà nước so với tổng sản phẩm trong nước (%)

=

Tổng chi ngân sách nhà nước

× 100


Tổng sản phẩm trong nước

  1. Phân tổ chủ yếu

– Khoản chi chủ yếu;

– Ngành kinh tế.

  1. Kỳ công bố: Năm.
  2. Nguồn số liệu: Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia.
  3. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Tổng cục Thống kê.