1. Nội dung, phương pháp tính
Tỷ lệ bội chi ngân sách nhà nước so với tổng sản phẩm trong nước (%)

=

Bội chi ngân sách nhà nước

×

100


Tổng sản phẩm trong nước

Lưu ý: Bội chi ngân sách nhà nước và tổng sản phẩm trong nước đều tính theo giá hiện hành.

  1. Phân tổ chủ yếu: Nguồn bù đắp.
  2. Kỳ công bố: Quý, năm.
  3. Nguồn số liệu: Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia.
  4. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Tổng cục Thống kê.