1. Khái niệm, phương pháp tính

Trang bị tài sản cổ định (TSCĐ) bình quân một lao động của doanh nghiệp là tỷ lệ giữa tổng tài sản cố định bình quân trong kỳ so với tổng số lao động bình quân trong kỳ. Chỉ tiêu này phản ánh một lao động được trang bị bao nhiêu đồng tài sản cố định.

Công thức tính:

Trang bị TSCĐ bình
quân một lao động của doanh nghiệp
(triệu đồng/người)

=

TSCĐ bình quân của doanh nghiệp trong kỳ


Lao động bình quân của doanh nghiệp trong kỳ

Trong đó :

TSCĐ bình
quân trong kỳ
=

Tổng TSCĐ đầu kỳ + Tổng TSCĐ cuối kỳ


2

Lao động bình
quân trong kỳ
=

Tổng số lao động đầu kỳ + Tổng số lao động cuối kỳ


2

  1. Phân tổ chủ yếu

– Quy mô doanh nghiệp;

– Ngành kinh tế;

– Loại hình doanh nghiệp;

– Tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

– Vùng kinh tế – xã hội.

  1. Kỳ công bố: Năm.
  2. Nguồn số liệu

– Tổng điều tra kinh tế;

– Điều tra doanh nghiệp;

– Dữ liệu hành chính.

  1. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê).