1. Khái niệm, phương pháp tính

Trang bị tài sản cố định bình quân một lao động của doanh nghiệp là tỷ lệ so sánh giữa tổng giá trị tài sản cố định với tổng số lao động của doanh nghiệp trong một thời điểm (đầu, hoặc cuối năm) hay trong một thời kỳ (bình quân một năm), là giá trị tài sản cố định tính bình quân một lao động của doanh nghiệp trong kỳ nghiên cứu.

Trang bị tài sản cố định bình quân 1 lao động của doanh nghiệp có thể tính theo nguyên giá tài sản cố định (giá ban đầu) hoặc giá trị còn lại của tài sản cố định.

Công thức tính:

  1. Phân tổ chủ yếu

– Quy mô doanh nghiệp;

– Ngành kinh tế;

– Loại hình kinh tế;

– Tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương.

  1. Kỳ công bố: Năm.
  2. Nguồn số liệu: Điều tra doanh nghiệp.
  3. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Tổng cục Thống kê.