1. Khái niệm, phương pháp tính

a) Thu ngân sách nhà nước gồm:

– Toàn bộ các khoản thu từ thuế, lệ phí;

– Toàn bộ các khoản phí thu từ các hoạt động dịch vụ do cơ quan nhà nước thực hiện, trường hợp được khoán chi phí hoạt động thì được khấu trừ; các khoản phí thu từ các hoạt động dịch vụ do đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp nhà nước thực hiện nộp ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật;

– Các khoản viện trợ không hoàn lại của Chính phủ các nước, các tổ chức, cá nhân ở ngoài nước cho Chính phủ Việt Nam và chính quyền địa phương;

– Các khoản thu khác theo quy định của pháp luật.

b) Cơ cấu thu NSNN là chỉ tiêu phản ánh tỷ trọng từng khoản thu trong tổng thu NSNN.

Công thức tính:

Tỷ trọng mỗi khoản thu ngân sách nhà nước theo từng loại phân tổ (%)

=

Thu ngân sách nhà nước theo từng loại phân tổ


Tổng thu ngân sách nhà nước

×

100

  1. Phân tổ chủ yếu

a) Kỳ tháng, quý phân tổ theo: Sắc thuế

b) Kỳ năm phân tổ theo:

– Sắc thuế;

– Ngành kinh tế;

– Loại hình kinh tế.

– Bộ, ngành;

– Tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương.

  1. Kỳ công bố: Tháng, quý, năm.
  2. Nguồn số liệu: Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia.
  3. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Bộ Tài chính.