I. Thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

  1. Khái niệm, phương pháp tính

Số tiền thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp là số tiền thu từ:

– Ngân sách Nhà nước;

– Người sử dụng lao động;

– Người tham gia đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp;

– Tiền sinh lời của hoạt động đầu tư từ các quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp;

– Các nguồn thu khác.

  1. Phân tổ chủ yếu

– Nguồn;

– Loại thu;

– Tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương.

  1. Kỳ công bố: Quý, năm.
  2. Nguồn số liệu: Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia.
  3. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Bảo hiểm Xã hội Việt Nam.

II. Chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

  1. Khái niệm, phương pháp tính

Số tiền chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp là số tiền thực chi cho các đối tượng được hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật. Gồm chi từ các nguồn:

– Chi từ nguồn ngân sách Nhà nước;

– Chi từ quỹ bảo hiểm xã hội;

– Chi từ quỹ bảo hiểm y tế;

– Chi từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

  1. Phân tổ chủ yếu

– Nguồn;

– Loại chi;

– Tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương.

  1. Kỳ công bố: Quý, năm.
  2. Nguồn số liệu: Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia.
  3. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Bảo hiểm Xã hội Việt Nam.