1. Khái niệm, phương pháp tính

Số người trong các tổ chức khoa học và công nghệ là những lao động được tổ chức khoa học và công nghệ quản lý, sử dụng và trả lương, gồm cả lao động được tuyển dụng chính thức và lao động hợp đồng.

Phương pháp tính: Tổng số người trong các tổ chức khoa học và công nghệ tại thời điểm báo cáo.

2. Phân tổ chủ yếu

– Giới tính,

– Dân tộc;

– Loại hình tổ chức;

– Lĩnh vực khoa học và công nghệ;

– Lĩnh vực đào tạo;

– Trình độ chuyên môn;

– Chức danh.

3. Kỳ công bố: Năm.

4. Nguồn số liệu

– Điều tra tiềm lực khoa học và công nghệ của các tổ chức khoa học và công nghệ;

– Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia.

5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp

– Chủ trì: Bộ Khoa học và Công nghệ;

– Phối hợp: Tổng cục Thống kê.