1. Khái niệm, phương pháp tính

Số học sinh phổ thông bình quân một giáo viên là tỷ số giữa tổng số học sinh và tổng số giáo viên của mỗi cấp học.

Công thức tính:

Số học sinh phổ thông bình quân một giáo viên cấp học t năm học k  = Số học sinh phổ thông cấp học t đang học trong năm học k

Số giáo viên phổ thông cấp học t đang giảng dạy trong năm học k

2. Phân tổ chủ yếu

– Loại hình;

– Cấp học;

– Tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương.

3. Kỳ công bố: Năm.

4. Nguồn số liệu

– Điều tra các cơ sở giáo dục ngoài công lập;

– Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia.

5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Bộ Giáo dục và Đào tạo.