1. Khái niệm, phương pháp tính

a) Số bác sỹ trên mười nghìn dân được xác định tại thời điểm báo cáo theo

công thức:

Số bác sỹ bình quân trên mười nghìn dân

=

Số bác sỹ công tác trong lĩnh vực y tế có đến thời điểm báo cáo

×

10.000

Dân số cùng thời điểm

Bác sỹ ở đây gồm bác sĩ, thạc sỹ, tiến sỹ, giáo sư, phó giáo sư có trình độ chuyên môn về y học và có bằng bác sỹ trở lên hiện đang công tác trong lĩnh vực y tế.

b) Số giường bệnh trên mười nghìn dân được xác định tại thời điểm báo cáo theo công thức:

Số giường bệnh bình quân mười nghìn dân

=

Số giường bệnh tại các cơ sở y tế có đến thời điểm báo cáo

×

10.000

Dân số cùng thời điểm

Không tính số giường tại các trạm y tế xã/phường/thị trấn, cơ quan.

2. Phân tổ chủ yếu: Tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương.

3. Kỳ công bố: Năm.

4. Nguồn số liệu

– Điều tra cơ sở và nhân lực y tế ngoài công lập;

– Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia.

5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Bộ Y tế.