1. Khái niệm, phương pháp tính

Lực lượng lao động (hay còn gọi là dân số hoạt động kinh tế hiện tại) gồm những người từ đủ 15 tuổi trở lên có việc làm hoặc thất nghiệp trong thời kỳ tham chiếu (7 ngày trước thời điểm quan sát).

  1. Phân tổ chủ yếu

a) Số liệu công bố hàng quý phân tổ theo:

– Giới tính;

– Trình độ chuyên môn kỹ thuật;

– Thành thị/nông thôn;

– Vùng.

b) Số liệu công bố hàng năm phân tổ theo:

– Giới tính;

– Nhóm tuổi;

– Trình độ chuyên môn kỹ thuật;

– Thành thị/nông thôn;

– Tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương.

  1. Kỳ công bố: Quý, năm.
  2. Nguồn số liệu: Điều tra lao động và việc làm.

5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Tổng cục Thống kê.