1. Khái niệm, phương pháp tính

Hiệu quả sử dụng vốn đầu tư (Hệ số ICOR) là chỉ tiêu kinh tế tổng hợp phản ánh cần bao nhiêu đồng vốn đầu tư thực hiện tăng thêm để tăng thêm 1 đồng tổng sản phẩm trong nước (GDP). Hệ số ICOR thay đổi tuỳ theo thực trạng kinh tế – xã hội trong từng thời kỳ khác nhau, phụ thuộc vào cơ cấu đầu tư và hiệu quả sử dụng đồng vốn. Nếu hệ số ICOR thấp, chứng tỏ đầu tư có hiệu quả cao và ngược lại.

Công thức tính:

ICOR

=

V1


G1 – G0

Trong đó:

ICOR – Hiệu quả sử dụng vốn đầu tư;

V1 – Vốn đầu tư thực hiện của năm nghiên cứu;

G1 – Tổng sản phẩm trong nước của năm nghiên cứu;

G0 – Tổng sản phẩm trong nước của năm trước năm nghiên cứu;

Các chỉ tiêu về vốn đầu tư thực hiện và tổng sản phẩm trong nước để tính hệ số ICOR phải được tính theo cùng một loại giá: giá hiện hành hoặc giá so sánh. Khi tính theo giá hiện hành phải tính theo giá hiện hành của cùng một năm, cụ thể phải chuyển GDP của năm trước năm nghiên cứu (Go) về giá hiện hành của năm nghiên cứu (giá hiện hành dùng để tính G1).

  1. Phân tổ chủ yếu

– Ngành kinh tế;

– Loại hình kinh tế.

  1. Kỳ công bố: Năm.
  2. Nguồn số liệu

– Như nguồn số liệu của chỉ tiêu 0401;

– Như nguồn số liệu của chỉ tiêu 0501.

5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Tổng cục Thống kê.