1. Khái niệm, phương pháp tính

a) Chi ngân sách nhà nước gồm:

– Chi đầu tư phát triển;

– Chi dự trữ quốc gia;

– Chi thường xuyên;

– Chi trả nợ lãi;

– Chi viện trợ;

– Các khoản chi khác theo quy định của pháp luật.

b) Cơ cấu chi NSNN là chỉ tiêu phản ánh tỷ trọng từng khoản chi trong tổng chi NSNN.

Tỷ trọng mỗi khoản chi ngân sách nhà nước theo từng loại phân tổ (%)

=

Chi ngân sách nhà nước theo từng loại phân tổ

×

100

Tổng chi ngân sách nhà nước

  1. Phân tổ chủ yếu

a) Kỳ tháng phân tổ theo: Mục lục ngân sách.

b) Kỳ quý, năm phân tổ theo:

– Mục lục ngân sách;

– Ngành kinh tế;

– Chức năng;

– Bộ/ngành;

– Tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương.

  1. Kỳ công bố: Tháng, quý, năm.
  2. Nguồn số liệu: Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia.
  3. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Bộ Tài chính.