1. Khái niệm, phương pháp tính

Chỉ số giá xuất khẩu, nhập khẩu (XMPI) là chỉ tiêu tương đối (tính bằng %) phản ánh xu hướng và mức độ biến động giá của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo thời gian.

Danh mục mặt hàng xuất khẩu, nhập khẩu sử dụng để tính chỉ số giá xuất khẩu, nhập khẩu gồm các hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đại diện trong một thời kỳ nhất định.

Quyền số của chỉ số giá xuất khẩu, nhập khẩu là tỷ trọng về trị giá xuất khẩu, nhập khẩu của các nhóm hàng hóa tương ứng trong tổng trị giá xuất khẩu, nhập khẩu. Quyền số tính chỉ số giá xuất khẩu, nhập khẩu được tính cho cả nước.

Công thức tính

Chỉ số giá xuất khẩu, nhập khẩu được tính theo công thức Laspeyres có dạng tổng quát như sau:

2. Phân tổ chủ yếu

– Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

– Nhóm hàng xuất khẩu, nhập khẩu chủ yếu.

3. Kỳ công bố: Quý, năm.

4. Nguồn số liệu

Điều tra giá xuất khẩu, nhập khẩu;

– Sử dụng các chỉ tiêu trong cơ sở dữ liệu thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trên cơ sở thống nhất giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư với Bộ Tài chính theo từng thời kỳ.

5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp

– Chủ trì: Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê);

– Phối hợp: Bộ Tài chính.