1. Khái niệm, phương pháp tính

Số trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm, uống đầy đủ các loại vắc xin phòng bệnh bao gồm số trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm (uống) đầy đủ các loại vc xin phòng bệnh theo quy định của Bộ Y tế.

2. Phân tổ chủ yếu: Thôn/ấp/bản/tổ dân ph.

3. Kỳ công bố: Năm.

4. Nguồn số liệu: Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn.