1. Khái niệm, phương pháp tính

Tỷ suất chết của trẻ em dưới năm tuổi là số trẻ em dưới năm tuổi chết tính bình quân trên 1.000 trẻ em sinh ra sống trong năm.

Công thức tính:

U5MR

= 5D0

× 1000


B

Trong đó:

U5MR   : Tỷ suất chết của trẻ em dưới năm tuổi;

5D0       : Số trẻ em chết ở độ tuổi dưới năm tuổi trong năm;

B          : Tổng số trường hợp sinh ra sống trong năm.

2. Phân tổ chủ yếu: Giới tính.

3. Kỳ công bố: Năm.

4. Nguồn số liệu

– Tổng điều tra dân số và nhà ở;

– Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ;

– Điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình.

5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Tổng cục Thống kê; Cục Thống kê.